Υπεγράφη η σύμβαση για τη σιδηροδρομική γραμμή Ισθμός – Λουτράκι

Την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου «Κανονικοποίηση της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού-Λουτρακίου με ηλεκτροκίνηση (Α.Δ. 1509)», με την ολοκλήρωση του οποίου θα συνδεθεί το Λουτράκι με το βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο, ανακοίνωσε η διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ. Η προβλεπομένη δαπάνη του έργου, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας, ανέρχεται σε δώδεκα εκατ. ευρώ (12.000.000,00€) χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και είναι εγγεγραμμένο στον ενάριθμο 2017ΣΕ07850000 της ΣΑΕ 078/5 του ΠΔΕ.

Η διενέργεια του διαγωνισμού έγινε στις 30/3/2018 και συμμετείχαν πέντε εργοληπτικές εταιρείες / Κοινοπραξίες.  Ανάδοχος ανακηρύχτηκε η Κοινοπραξία με διακριτικό τίτλο «Κοινοπραξία Μυτιληναίος – Ξανθάκης», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,82%, ήτοι, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο, το οποίο ανέρχεται στο ποσόν των 6.391.258,24 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η μετατροπή της υφιστάμενης μονής μετρικής γραμμής Ισθμού -– Λουτρακίου σε κανονικού εύρους ηλεκτροκινούμενη γραμμή και η τελική σύνδεσή της, στην περιοχή του Ισθμού, με την υπάρχουσα Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων (ΣΓΥΤ) του Προαστιακού Σιδηροδρόμου που λειτουργεί μεταξύ Κιάτου – Κορίνθου και Αεροδρομίου.

Η συνολική προθεσμία περάτωσης όλων των κατασκευών, ήτοι των κατασκευών της περιόδου «Ερευνών – Μελετών – Κατασκευών» και παράδοσης στην ΕΡΓΟΣΕ ορίζεται από την Υπηρεσία ίση με δεκαοχτώ (18) ημερολογιακούς μήνες, με αφετηρία την ημέρα που θα υπογραφεί η Σύμβαση. Μέσα στην προθεσμία αυτή θα έχουν ολοκληρωθεί πλήρως και θα έχουν αποδοθεί σε λειτουργία τα οποιαδήποτε έργα περιλαμβάνονται στη Σύμβαση αυτή, σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη. Η συνολική διάρκεια του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης (εγγύησης) των έργων ορίζεται ίση με τριάντα έξι (36) μήνες.

SHARE