Υγεία: Στο 82,63% ανήλθε το ποσοστό δικαιωμάτων της Hellenic Helthcare

Στο 82,63% από 81,51% ανήλθε το ποσοστό της Hellenic Healthcare στο Υγεία.

‘Oπως αναφέρει η ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) και (β) του Ν. 3461/2006, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής ο «Προτείνων») δηλώνει ότι, στις 13.11.2018, απέκτησε συνολικά 3.413.311 κοινέςονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία εταιρεία με την επωνυμία «Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Υγεία Ανώνυμος Εταιρεία» (στο εξής η «Εταιρεία») έναντι 0,95 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών.
Συνεπεία αυτών των συναλλαγών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία διαμορφώθηκε σε περίπου 82,63% από περίπου 81,51% που ήταν στις 12.11.2018.

SHARE