Υγεία: Παραίτηση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία “ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ανακοινώνει ότι ο κ. Γεώργιος Ευστρατιάδης Αντιπρόεδρος –  Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κ. Φώτιος Καρατζένης – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλλαν την παραίτησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η Εταιρεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την  ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, θα προβεί σε ανακοίνωση αναφορικά με την  εκλογή νέων μελών Δ.Σ σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων.

SHARE