Υγεία: Με 96,45% η Hellenic Healthcare

Τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της Hellenic Healthcare για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών του Υγεία δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Η Hellenic Healthcare θα κατέχει συνολικά 294.884.733 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 96,45% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Προαναγγέλει δε εξάσκηση του δκαιώματος εξαγοράς των υπόλοιπων μετοχών, οι κάτοχοι των οποίων δεν αποδέχθηκαν τη δημόσια πρόταση, στην τιμή των 0,95 ευρώ ανά μετοχή.

Η περίοδος αποδοχής ξεκίνησε στις 27 Δεκεμβρίου 2018 και έληξε στις 7 Φεβρουαρίου 2019. Κατά τη διάρκειά της 157 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη δημόσια πρόταση προσφέροντας συνολικά 3.736.726 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 1,22% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Η εταρεία θα καταβάλει το προσφερόμενο αντάλλαγμα της σε όλους τους χειριστές που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους Αποδεχθέντες Μετόχους για να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους. Από το καταβλητέο ποσό θα θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στον φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης του άρθρου 9 του Ν. 2579/1998, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής.

Θα  ασκήσει επίσης το δικαίωμα εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 της Ε.Κ. και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, των μετοχών των υπόλοιπων μετόχων της εταιρείας, οι οποίοι δεν αποδ

SHARE