Τράπεζα Κύπρου: Ζημιές 552 εκατ. ευρώ το 2017

Ζημιές ύψους 552 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου για το 2017, έναντι κερδών 64 εκατ. ευρώ το 2016.
Παράλληλα διατηρείται ο στόχος για κέρδη 180 εκατ. ευρώ το 2018 και μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) κατά 2 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα για το έτος 2017 ανήλθαν σε €907 εκ. σε σύγκριση με €963 εκ. για το έτος 2016 σημειώνοντας μείωση 6% αντικατοπτρίζοντας κυρίως τη μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους.
Τα συνολικά έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο 2017 ανήλθαν σε €214 εκ. σε σύγκριση με €223 εκ. για το τρίτο τρίμηνο 2017.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το έτος 2017 ανήλθαν σε €583 εκ. και 3.02% αντίστοιχα, μειωμένα κατά 15% σε σύγκριση με €686 εκ. το προηγούμενο έτος.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το τέταρτο τρίμηνο 2017 ανήλθαν σε €129 εκ. και 2.57% αντίστοιχα, σε σύγκριση με €138 εκ. και 2.86% το τρίτο τρίμηνο 2017.
Η μείωση αντικατοπτρίζει το κόστος συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις προληπτικής ρευστότητας, τον χαμηλότερο όγκο δανείων και την πίεση στα δανειστικά επιτόκια, κυρίως στο προβληματικό χαρτοφυλάκιο.
Ο μέσος όρος των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων για το έτος 2017 ανήλθε σε €19,301 εκ., μειωμένος κατά 2% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με περιουσιακά στοιχεία (debt for asset swaps) και την αυξημένη χρέωση προβλέψεων κατά το δεύτερο τρίμηνο 2017.
Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το έτος 2017 ανήλθαν σε €324 εκ. αποτελούμενα κυρίως από καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ύψους €180 εκ., καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες ύψους €50 εκ. και καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα ύψους €48 εκ.
Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το έτος 2017 αυξήθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αύξησης του κέρδους από πωλήσεις ακινήτων από τη ΔΔΑ (REMU) και της εισαγωγής νέων και αυξημένων χρεώσεων και προμηθειών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016.
Τα συνολικά έξοδα για το έτος 2017 ανήλθαν σε €399 εκ., εκ των οποίων 54% αφορά κόστος προσωπικού (€228 εκ.), 41% αφορούν άλλα λειτουργικά έξοδα (€171 εκ.) και 5% αφορά ειδική εισφορά επί των καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο και συνεισφορά ΕΤΕ.
Τα συνολικά έξοδα για το τέταρτο τρίμηνο 2017 ανήλθαν σε €109 εκ., αυξημένα κατά 9% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω της θετικής επίδρασης από την αντιστροφή της συνεισφοράς ΕΤΕ το τρίτο τρίμηνο.
Το κόστος προσωπικού και άλλα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €60 εκ. και €43 εκ. αντίστοιχα το τέταρτο τρίμηνο, σε σύγκριση με €57 εκ. και €43 εκ. αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο.
Το κόστος προσωπικού αυξήθηκε κατά 5% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω της επίδρασης της υφιστάμενης συλλογικής σύμβασης με την συντεχνία εργαζομένων και των αναλογιστικών εκτιμήσεων στο τέλος του έτους.
Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το έτος 2017 ανήλθε σε 47%, σε σύγκριση με 41% για το έτος 2016, αντικατοπτρίζοντας κυρίως μειωμένα έσοδα από τόκους.
Τα νέα δάνεια που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανήλθαν σε €2.2 δισ., υπερβαίνοντας το σύνολο των νέων δανείων που χορηγήθηκαν το 2016 κατά 53% και η Τράπεζα αναμένει περαιτέρω αύξηση το 2018.
Προβλέψεις
Οι προβλέψεις για το έτος 2017 ανήλθαν σε €779 εκ. αυξημένες κατά 111% σε ετήσια βάση, μετά τις επιπρόσθετες προβλέψεις ύψους περίπου €500 εκ., κατά το δεύτερο τρίμηνο 2017.
Τα αυξημένα επίπεδα των προβλέψεων κατά το δεύτερο τρίμηνο 2017 αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στις παραδοχές των προβλέψεων της Τράπεζας ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης της στρατηγικής του συγκροτήματος για πιο ενεργή διερεύνηση άλλων καινοτόμων στρατηγικών επιλογών για περαιτέρω επιτάχυνση της μείωσης κινδύνου στον ισολογισμό.
Οι προβλέψεις για το δ’ τρίμηνο 2017 ανήλθαν σε €50 εκ., μειωμένα κατά 31% σε τριμηνιαία βάση.
Η χρέωση προβλέψεων για το έτος 2017 αναλογεί σε 4.0% επί του συνόλου των δανείων, σε σύγκριση με την ετησιοποιημένη χρέωση προβλέψεων ύψους 4.1% για το εννιάμηνο 2017.
Ποσό ύψους περίπου €500 εκ. που αντικατοπτρίζει τη μη-επαναλαμβανόμενη χρέωση από τις τροποποιήσεις στις παραδοχές των προβλέψεων περιλαμβάνεται στη χρέωση προβλέψεων ως ποσοστό των χορηγήσεων (cost of risk), αλλά δεν έχει ετησιοποιηθεί.
Τα NPLs (βάσει ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά €2.2 δισ. (20%) σε ετήσια βάση σε €8.8 δισ. ενώ η μείωση από τον Δεκέμβριο του 2014 φθάνει το 41%. Το ποσοστό ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) προς δάνεια ανέρχεται σε 47%.
Η κάλυψη με προβλέψεις ανέρχεται στο 48%και αυξάνεται στο 51% κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9
Άλλα μεγέθη
Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του συγκροτήματος ανήλθαν σε €17,850 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017, σε σύγκριση με €17,315 εκ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και €16,510 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
Τα δάνεια του συγκροτήματος ανήλθαν σε €18,755 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017, σε σύγκριση με €19,253 εκ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2017και €20,130 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου2016.
Όσον αφορά στα κεφάλαια της τράπεζας, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 12.7% και σε 12.2% χωρίς μεταβατικές διατάξεις.
Ο συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 14.2%.
Λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβατικές διατάξεις, η εκτίμηση για τη μείωση στα κεφάλαια κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 κατά το 2018, ανέρχεται σε 9 μονάδες βάσεις περίπου.
Σε δήλωση του ο διευθύνων σύμβουλος του συγκροτήματος John Hourican αναφέρει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη πρόοδο έναντι της κύριας στρατηγικής για βελτίωση του ισολογισμού.
«Το 2018 αναμένουμε πιο ομαλοποιημένη χρέωση προβλέψεων ως ποσοστό των χορηγήσεων, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε επιστροφή στην κερδοφορία και να επιτρέψει την οργανική αύξηση κεφαλαίων», τονίζει.
«Αναμένουμε ότι η μείωση των NPLs (βάσει ΕΑΤ) θα συνεχιστεί στα επόμενα τρίμηνα.
Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε ενεργά να διερευνούμε διαρθρωτικές λύσεις για την περαιτέρω επιτάχυνση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό και την περαιτέρω ομαλοποίηση της Τράπεζας», σημειώνει.
«Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €535 εκ. μέσα στο τρίμηνο και κατά €1.3 δισ. μέσα στο έτος. Η αύξηση της καταθετικής μας βάσης μας επέτρεψε την πλήρη συμμόρφωση με τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ρευστότητας. Παρόλα αυτά, η αύξηση στη ρευστότητα, μαζί με τη συνεχιζόμενη μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό προσθέτουν βραχυπρόθεσμα αρνητική πίεση στο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο της Τράπεζας. Αναμένουμε ότι η πίεση στην κερδοφορία που θα δημιουργηθεί από τη δυναμική αυτή στο μέλλον, θα αντισταθμιστεί το 2018 από τη μείωση των προβλέψεων, τη θετική συνεισφορά από το νέο δανεισμό και την τιμολόγηση των καταθετικών μας επιτοκίων».
«Ενώ είμαστε ευχαριστημένοι με τη μέχρι στιγμής πρόοδο στην πορεία της Τράπεζας για ανάκτηση της ισχυρής της θέσης, δεν έχουμε αμφιβολία για τη δουλειά που παραμένει, τόσο σε σχέση με το προβληματικό μας χαρτοφυλάκιο, όσο και με την ανάπτυξη του υγιούς χαρτοφυλακίου.
Η δυναμική παραμένει θετική. Εισερχόμαστε στο 2018 με ξεκάθαρη αντίληψη για το πώς θα συνεχίσουμε να κάνουμε πρόοδο έναντι των στρατηγικών μας στόχων και της μεσοπρόθεσμης καθοδήγησής μας», υπογραμμίζει.

SHARE