Το ν/σ για τη διακυβέρνηση Δήμων-Περιφερειών – Το Πανεπιστημιακό Άσυλο – Η επένδυση στο Ελληνικό

Δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου της Κυβέρνησης το οποίο αφορά στην κυβερνησιμότητα των Δήμων και των Περιφερειών, το πανεπιστημιακό άσυλο, τη μείωση επιτοκίου και για οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία από 5 σε 3% και την επένδυση στο Ελληνικό.

Το Σχέδιο Νόμου υπογράφει ο υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος και πιθανότατα την Παρασκευή θα κατατεθεί στη Βουλή με στόχο να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Οι κυριότερες διατάξεις του:

Ορίζεται ότι δύο ή περισσότερες δημοτικές ή περιφερειακές παρατάξεις μπορούν να συμπράξουν, εφόσον μια από αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης

– Στα πλαίσια ενίσχυσης της κυβερνησιμότητας, αλλά και της χάραξης και υλοποίησης της πολιτικής για την οποία εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, ορίζεται ότι η πλειοψηφία των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής προέρχεται από το συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης και εισάγεται νέα αναλογική διαδικασία εκλογής των μελών.

– Εκτιμάται δε, ότι η νέα διαδικασία εκλογής είναι η πλέον ευέλικτη και αποτυπώνει στον βέλτιστο βαθμό τη λαϊκή ετυμηγορία. Ειδικά για τον α’ βαθμό 3 της τοπικής αυτοδιοίκησης καταργείται το ασυμβίβαστο της θέσης του προέδρου με την ιδιότητα του μέλος στις επιτροπές αυτές.

Μεταφέρονται μία σειρά από αρμοδιότητες στην οικονομική επιτροπή προς την άμεση λήψη αποφάσεων, αλλά και την αποσυμφόρηση των συνεδριάσεων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων από ήσσονος σημασίας θέματα, χωρίς ωστόσο να αποψιλώνονται τα οικεία συμβούλια. Η μεταφορά κρίνεται σκόπιμη γιατί συμβάλλει αποφασιστικά στην εύρυθμη λειτουργία των δήμων και των περιφερειών, στην ταχύτητα λήψης αποφάσεων και εξασφαλίζει παράλληλα πως τα συμβούλια θα ασχολούνται με θέματα μείζονος σημασίας για τη διοίκηση των δήμων και των περιφερειών. Επιπλέον, ορίζεται η οικονομική επιτροπή μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του.»

Επαναφέρονται οι προηγούμενες διατάξεις για την εκλογή νέου δημάρχου και περιφερειάρχη στην περίπτωση που η θέση κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο και ορίζεται ότι ο νέος δήμαρχος ή περιφερειάρχης προέρχεται από τον επιτυχόντα συνδυασμό. Η διάταξη αυτή αποκαθιστά την τοπική λαϊκή βούληση, η οποία απεφάνθη πως ο συνδυασμός με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, είναι ο κατάλληλος να κυβερνήσει το δήμο ή την περιφέρεια, αντίστοιχα.

– Ορίζεται ότι οι αντιπεριφερειάρχες προέρχονται από το συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης. Σκοπείται κατ’ αυτόν τον τρόπο, αφενός η εφαρμογή της πολιτικής και του προγράμματος για το οποίο εξελέγη ο περιφερειάρχης και αφετέρου ενισχύεται η σύμπραξη λοιπών παρατάξεων με την παράταξη του περιφερειάρχη.

Εισάγονται ρυθμίσεις για τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΥΑ, ώστε να επιτυγχάνεται ότι σε κάθε περίπτωση ότι η πλειοψηφία προέρχεται από τον συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, ώστε να μπορεί να διοικηθεί το νομικό πρόσωπο και να λαμβάνονται αποφάσεις, οι οποίες απηχούν τη λαϊκή εντολή.

Επίσης ρυθμίζονται θέματα διοίκησης των διαδημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων στους δήμους που συστάθηκαν με τον ν. 4600/2019. Ειδικότερα, με το άρθρο 156 παρ.1 του ν.4600/2019 προβλέπεται για πρώτη φορά η λειτουργία κοινωφελούς επιχείρησης με «διαδημοτικό» χαρακτήρα για τους συνιστώμενους δήμους.

Ανάλογο παράδειγμα υφιστάμενων διαδημοτικών επιχειρήσεων είναι οι ΔΕΥΑ. Έτσι, οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 156 του ν.4600/2019 αναφορικά με τον ορισμό του διοικητικού συμβουλίου της διαδημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης, προσιδιάζουν μεν στις αντίστοιχες του άρθρου 3 παρ.2 του ν.1069/1980, όπως ισχύει, για τις διαδημοτικές ΔΕΥΑ, όμως παρουσιάζουν κενά ή ασάφειες πράγμα που δυσχεραίνει την εφαρμογή τους.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ

Η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι η ελευθερία της έρευνας και της διδασκαλίας όταν ασκείται μέσα στον χώρο που παρέχεται η ανώτατη εκπαίδευση από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Πρόκειται για την ελευθερία καθενός μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας να συμμετέχει στην έρευνα και στην διδασκαλία, αναπτύσσοντας την προσωπικότητά του.

Αποτελεί όμως και θεσμική εγγύηση που προστατεύει λειτουργικά την ελευθερία της επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας, δηλαδή την οργανωμένη επιστημονική δραστηριότητα, που αναπτύσσεται στους χώρους των Α.Ε.Ι σύμφωνα με κανόνες που θεσπίζει και με οικονομικά μέσα που παρέχει το κράτος.

Η ιστορική εξέλιξη στο ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι έχει πλέον καταδείξει ότι έχουμε οδηγηθεί σε κατάχρηση της έννοιας της ακαδημαϊκής ελευθερίας, υπό την έννοια της εργαλειοποίησής της για την παροχή ανοχής (ιδίως μέσω της αδυναμίας ή παρεμπόδισης παρέμβασης των αρχών) σε πράξεις και συμπεριφορές που συντελούνται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. και δεν έχουν καμία σχέση με την έρευνα, τη διδασκαλία και την εν γένει ελεύθερη
έκφραση και διακίνηση ιδεών (ενδεικτικά, άσκηση ψυχολογικής ή σωματικής βίας, προπηλακισμοί φοιτητών, καθηγητών και διοικητικού προσωπικού, βίαιες διακοπές μαθημάτων, καταστροφές σε σπουδαστήρια και κτίρια, παρασκευή και κυκλοφορία εύφλεκτων υλικών και εκρηκτικών υλών, παρεμπόριο και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ανάπτυξη έκνομων δραστηριοτήτων).

Οι πράξεις και συμπεριφορές αυτές αντιτίθενται στην συνταγματικώς κατοχυρωμένη ακαδημαϊκή ελευθερία, περιορίζοντας στην πράξη την ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών και υποβαθμίζοντας την ποιότητα του παρεχομένου ερευνητικού και διδακτικού έργου. Τίθεται, επίσης, ζήτημα προστασίας της δημόσιας περιουσίας από τέτοιες έκνομες πράξεις και συμπεριφορές, κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει για κάθε άλλο δημόσιο χώρο.

Για τους λόγους αυτούς κρίνεται επιβεβλημένη η προτεινόμενη ρύθμιση κατά την οποία, αφενός κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών στην επιστημονική έρευνα και διδασκαλία, αφετέρου ορίζεται ότι εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. οι αρμόδιες αρχές ασκούν όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητες τους, συμπεριλαμβανομένης της επέμβασης λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Παύει, επομένως, ο χώρος εντός του οποίου ασκείται η ακαδημαϊκή ελευθερία να αποτελεί «πεδίο προστασίας» έκνομων ενεργειών και συμπεριφορών, και εξομοιώνεται ο χώρος των Α.Ε.Ι. με τον κοινό δημόσιο χώρο, όσον αφορά την άσκηση αρμοδιοτήτων των αρχών και την επέμβασή τους λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Επομένως, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν, σε κάθε περίπτωση, να επεμβαίνουν
εφόσον λάβουν γνώση παντοιοτρόπως για την τέλεση οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης και εντός των χώρων των Α.Ε.Ι.

Μειώσεις επιτοκίου για οφειλές

Προβλέπεται μείωση επιτοκίου και για οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία από 5 σε 3%.

Για το Ελληνικό αναφέρεται:

Με την παρούσα διάταξη τροποποιείται το περιεχόμενο των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που καθορίζουν ανά ζώνη ανάπτυξης ή τμήμα αυτής α) τις ειδικότερες κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων καθώς και τα συνοδά έργα εξωτερικής υποδομής, β) την οριοθέτηση όλων των κτιρίων και εγκαταστάσεων και τον τρόπο διαμόρφωσης των ελεύθερων χώρων και γ) των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων καθώς και των συνοδών έργων εξωτερικής υποδομής, όπου απαιτείται, στις περιπτώσεις όπου πρόκειται για την χωροθέτηση ή την τροποποίηση χωροθέτησης τουριστικών λιμενικών υποδομών. Κατά την έκδοση αποφάσεων με αυτό το περιεχόμενο συμπράττει και ο Υπουργός Τουρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2160/93, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι τουριστικές λιμενικές υποδομές που δύνανται να χωροθετηθούν ή να τροποποιηθεί η εγκεκριμένη χωροθέτησή τους, υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 31, παρ.1β, του ν.2160/93, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με το από 1.3.2018 π.δ. (Α΄35) και ειδικότερα με το άρθρο 3 (Β2. Ζώνες ανάπτυξης: α. ΠΜ-Α1: «Γειτονιά Μαρίνας Αγίου Κοσμά» και β. ΠΜ- Α2: «Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά») έχουν καθορισθεί χρήσεις, όροι και περιορισμοί δόμησης, ενώ έχει εγκριθεί η ΣΜΠΕ για το σύνολο του ΣΟΑ Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. Οι προτεινόμενες ΚΥΑ με την παρούσα τροποποίηση του ν.4062/2012 αποτελούν το δεύτερο στάδιο της χωροθέτησης, σύμφωνα με την παρ. 1στ του άρθρου 31, του ν.2160/93 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

SHARE