Τέρνα Ενεργειακή: Στις 22 Μαρτίου 2019 τα αποτελέσματα του 2018

Στις 22 Μαρτίου 2019 θα ανακοινώσει η Τέρνα Ενεργειακή τα αποτελέσματα για τη χρήση του 2018.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2019:
Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2018 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2018, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις  ιστοσελίδες  της Εταιρείας (www.terna-energy.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019, πριν την έναρξη της Συνεδρίασης του Χ.Α.
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών:  Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019
Ετήσια Γενική Συνέλευση: Τετάρτη 29 Μαΐου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει πρόταση προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.

SHARE