ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Νέα οργανωτική δομή της οικονομικής διεύθυνσης

Μια νέα οργανωτική δομή της Οικονομικής Διεύθυνσης, με εμπλουτισμό του ανθρώπινου δυναμικού της με νέα στελέχη και αναβάθμιση των μηχανισμών και λειτουργιών της, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των τομέων και γεωγραφικών περιοχών δραστηριοποίησής της, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Προς το σκοπό αυτό, η Οικονομική Διεύθυνση απαρτίζεται πλέον από δύο διακριτές επιμέρους διευθύνσεις: την Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών με επικεφαλής τον κ. Αριστοτέλη Σπηλιώτη και αντικείμενο τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό και παρακολούθηση, την άντληση κεφαλαίων και τον μακροπρόθεσμο ταμειακό προγραμματισμό, και την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με επικεφαλής τον κ. Εμμανουήλ Φαφαλιό και αντικείμενο την λογιστική και φορολογική παρακολούθηση, την επικοινωνία με τους Ελεγκτές, την σύνταξη και παρακολούθηση του προϋπολογισμού (budgeting) καθώς και το reporting.

Ο έως σήμερα Οικονομικός Διευθυντής και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Βασίλειος Δεληκατερίνης αναλαμβάνει τον συντονισμό και την συνεργασία μεταξύ των δύο κατά τα ανωτέρω διευθύνσεων.

SHARE