Συναγερμός για βόμβα σε τράπεζα στο κέντρο της Αθήνας

Áóôõíïìéêïß ðñáãìáôïðïéïýí Ýñåõíåò óôçí ïäü Êåäñçíïý óôïõò ÁìðåëïêÞðïõò Ýðåéôá áðü åðåéóüäéï ìå ðõñïâïëéóìïýò êáôÜ áóôõíïìéêþí ôçò ïìÜäáò ÄÉÁÓ ôï ïðïßï óçìåéþèçêå êïíôÜ óôçí ÃåíéêÞ ÁóôõíïìéêÞ Äéåýèõíóç Áèçíþí (ÃÁÄÁ), óôïõò Áìðåëüêçðïõò óôéò 8.40 ôï ðñùß ôçò ÔåôÜñôçò 17 Éïõëßïõ 2013. Ïé áóôõíïìéêïß ôçò ïìÜäáò ÄÉ.ÁÓ. åðé÷åßñçóáí íá êÜíïõí Ýëåã÷ï óå äéåñ÷üìåíï áõôïêßíçôï ôï ïðïßï óôáìÜôçóå, üìùò, ïé 3 åðéâáßíïíôåò êáôÝâçêáí áðü ôï ü÷çìá ðõñïâïëþíôáò ìå êáëÜóíéêïö ðñïò ôï ìÝñïò ôùí áóôõíïìéêþí - ïé ïðïßïé áíôáðÝäùóáí ôá ðõñÜ - êáé áìÝóùò ìåôÜ äéÝöõãáí ìå ôï ü÷çìá. Áðü ôçí áíôáëëáãÞ ôùí ðõñïâïëéóìþí äåí õðÞñîå ôñáõìáôéóìüò. Áêïëïýèçóå êáôáäßùîç êáôÜ ôçí ïðïßá ôï É.×. ìÜñêáò Volvo âñÝèçêå åãêáôáëåëåéìÝíï óôçí ïäü Á÷áúáò êáé ïé äñÜóôåò äéÝöõãáí ðåæÞ. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (3.09.2019) στο κέντρο της Αθήνας μετά από τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση βόμβας σε υποκατάστημα Τράπεζας.

Πρόκειται για υποκατάστημα τράπεζας που βρίσκεται στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Μελετίου.

Το τηλεφώνημα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε στις 10:25 το πρωί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, οι οποίες εκκένωσαν το υποκατάστημα και απέκλεισαν το σημείο έως ότου μεταβούν και στελέχη των ΤΕΕΜ , τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τυχόν ύποπτο αντικείμενο.

SHARE