Στον Ευαγγελισμό ο υπουργός Ναυτιλίας Γ.Πλακιωτάκης

Ï áíáðëçñùôÞò õðïõñãïò ðñïóôáóßáò ôïõ ðïëßôç áñìüäéïò ãéá ôçí ìåôáíáóôåõôéêÞ ðïëéôéêÞ Ãéþñãïò ÊïõìïõôóÜêïò,åðéóêÝöèçêå óÞìåñá ôï õðïõñãåßï åìðïñéêÞò íáõôéëßáò êáé åß÷å óõíáñãáóßá ìå ôïí õðïõñãü ÃéÜííç ÐëáêéùôÜêç, Ôñßôç 16 Éïõëßïõ 2019 (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Σε ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός Γ.Πλακιωτάκης αναφέρει:

Οι γιατροί μου συνέστησαν να νοσηλευτώ στον Ευαγγελισμό προκείμενου να μου χορηγηθεί και να λειτουργήσει πιο γρήγορα η φαρμακευτική αγωγή. Ακολουθώ τις οδηγίες τους, ώστε να επανέλθω το ταχύτερο στα καθήκοντα μου.
ΠΡΙΝ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ…

Θερμή παράκληση προς τους συναδέλφους του να τηρούν αυστηρά τα υγειονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας κορωνοϊού απηύθυνε ο Γιάννης Πλακιωτάκης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών για τον διαχωρισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

Σε παρέμβασή του μέσω skype, με αφορμή τροπολογία δικής του αρμοδιότητας που είχε κατατεθεί στο νομοσχέδιο, και από το σπίτι του όπου βρίσκεται απομονωμένος εδώ και μία εβδομάδα μετά τη διάγνωση ότι είναι θετικός στην Covid-19, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Θα παρακαλέσω πολύ όλους τους βουλευτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν αυστηρά τα υγειονομικά μέτρα προστασίας. Κι εγώ τηρούσα με θρησκευτική ευλάβεια τα μέτρα, αλλά, δυστυχώς, ο ιός είναι παντού».

SHARE