Στο 31,71% το ποσοστό του Fairfax στη Eurobank

Το ποσοσό του Fairfax Financial Holdings Limited επί των κοινών μετοχών της Eurobank κατήλθε στις 07.11.2019 του ορίου του 1/3 επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Fairfax διαμορφώθηκε σε 31,71%, που αντιστοιχεί σε 1.159.833.335 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurobank, η αλυσίδα των ελεγχόμενων θυγατρικών της Fairfax, οι οποίες κατέχουν τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα ψήφου, περιγράφεται κατωτέρω:

Επωνυμία    % δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν άμεσα σύμφωνα με το ν. 3864/2010
(εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ)
1.    Allied World Assurance Company, Ltd    3,63%
2.    Brit Reinsurance (Bermuda) Limited    0,83%
3.    Brit Syndicates Limited    0,04%
4.    Greystone Insurance Company    2,51%
5.    CRC Reinsurance Limited    0,50%
6.    Fairfax Financial Holdings Master Trust Fund     0,56%
7.    Fairfax (Barbados) International Corp.    0,34%
8.    Newline Insurance Company Limited    0,20%
9.    Newline Corporate Name Limited    1,42%
10.    Northbridge General Insurance Corporation    0,03%
11.    Odyssey Re Europe S.A.    0,25%
12.    Odyssey Reinsurance Company    5,12%
13.    RiverStone Insurance (UK) Limited    1,20%
14.    TIG Insurance (Barbados) Limited    0,77%
15.    TIG Insurance Company    3,14%
16.    United States Fire Insurance Company    3,42%
17.    Wentworth Insurance Company Ltd    3,18%
18.    Zenith Insurance Company     0,57%
19.    Federated Insurance Company    0,02%
20.    Hudson Insurance Company    0,28%
21.    The Sixty Three Foundation    0,08%
22.    Verassure Insurance Company    0,01%
23.    Zenith Insurance Company (Canada)    0,01%
24.    Fairfax (US) Inc.     0,12%
25.    Odyssey Group Holdings, Inc.    1,03%
26.    HWIC Global Equity Fund     1,98%
27.    HWIC Value Opportunities Fund    0,44%
Σύνολο    31,71%

Για έμμεσες συμμετοχές, στην ανωτέρω αναφερόμενη γνωστοποίηση που ελήφθη από τη Fairfax, σημειώνονται τα κατωτέρω:

1.    η Fairfax (Barbados) International Corp. ανήκει κατά 100% στην FFHL Group Ltd.,
2.    η FFHL Group Ltd. ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings Limited,
3.    η Wentworth Insurance Company Ltd. ανήκει κατά 100% στην Fairfax (Barbados) International Corp. (βλέπε σημείο 1 ανωτέρω),
4.    η TIG Insurance (Barbados) Limited ανήκει κατά 100% στην Fairfax (Barbados) International Corp. (βλέπε σημείο 1 ανωτέρω),
5.    η Northbridge General Insurance Corporation ανήκει κατά 100% στην Northbridge Financial Corporation,
6.    η Northbridge Financial Corporation ανήκει κατά 100% στην FFHL Group Ltd. (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω),
7.    η Federated Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Northbridge Financial Corporation (βλέπε σημείο 6 ανωτέρω),
8.    η Verassure Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Northbridge General Insurance Corporation (βλέπε σημείο 5 ανωτέρω),
9.    η Zenith Insurance Company (Canada) ανήκει κατά 100% στην Verassure Insurance Company (βλέπε σημείο 8 ανωτέρω),
10.    η United States Fire Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Crum & Forster Holdings Corp.,
11.    η Crum & Forster Holdings Corp. ανήκει κατά 100% στην Fairfax (US) Inc.,
12.    η Fairfax (US) Inc. ανήκει κατά 93,56% στην FFHL Group Ltd. (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω) και 6,44% στην Fairfax Financial Holdings Limited,
13.    η TIG Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Fairfax (US) Inc. (βλέπε σημείο 12 ανωτέρω),
14.    η The North River Insurance Company ανήκει κατά 100% στην United States Fire Insurance Company (βλέπε σημείο 10 ανωτέρω),
15.    η Odyssey Reinsurance Company ανήκει κατά 100% στην Odyssey Group Holdings Inc.,
16.    η Odyssey Group Holdings Inc. ανήκει κατά 100% στην Odyssey US Holdings Inc.,
17.    η Odyssey US Holdings Inc. ανήκει κατά 100% στην Fairfax (US) Inc. (βλέπε σημείο 12 ανωτέρω),
18.    η Zenith Insurance Company (California) ανήκει κατά 100% στην Zenith National Insurance Corp.,
19.    η Zenith National Insurance Corp. κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: Fairfax (US) Inc., (91,93%) (βλέπε σημείο 12 ανωτέρω), United States Fire Insurance Company (1,90%) (βλέπε σημείο 10 ανωτέρω), The North River Insurance Company (0,10%) (βλέπε σημείο 14 ανωτέρω), και Odyssey Reinsurance Company (6,07%) (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω),
20.    η RiverStone Insurance (UK) Limited ανήκει κατά 100% στην RiverStone Holdings Limited,
21.    η RiverStone Holdings Limited ανήκει κατά 100% στην FFHL Group Ltd. (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω),
22.    η Allied World Assurance Company, Ltd. ανήκει κατά 100% στην Allied World Assurance Company Holdings, Ltd,
23.    η Allied World Assurance Company Holdings, Ltd ανήκει κατά 100% στην Allied World Assurance Company Holdings, GmbH,
24.    η Allied World Assurance Company Holdings, GmbH ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings (Switzerland) GmbH,
25.    η Fairfax Financial Holdings (Switzerland) GmbH ανήκει κατά 67,80% στην 1102952 B.C. Unlimited Liability Company,
26.    η 1102952 B.C. Unlimited Liability Company ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings Limited,
27.    η Greystone Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Odyssey Reinsurance Company (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω),
28.    η Hudson Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Odyssey Reinsurance Company (βλέπε σημείο  15 ανωτέρω),
29.    η Odyssey Re Europe S.A. κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: Odyssey Reinsurance Company (0,01%) (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω) και Odyssey Re Europe Holdings S.A.S. (99,99%),
30.    η Odyssey Re Europe Holdings S.A.S. ανήκει κατά 100% στην Odyssey Reinsurance Company (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω),
31.    η Newline Corporate Name Limited ανήκει κατά 100% στην Newline Holdings UK Limited,
32.    η Newline Holdings UK Limited ανήκει κατά 100% στην Odyssey Reinsurance Company (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω),
33.    η Newline Insurance Company Limited ανήκει κατά 100% στην Newline Holdings UK Limited (βλέπε σημείο 32 ανωτέρω),
34.    η Brit Syndicates Limited ανήκει κατά 100% στην Brit Insurance Holdings Limited,
35.    η Brit Insurance Holdings Limited ανήκει κατά 100% στην Brit Limited,
36.    η Brit Limited ανήκει κατά 88,85% στην FFHL Group Ltd. (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω),
37.    η Brit Reinsurance (Bermuda) Limited ανήκει κατά 100% στην Brit Insurance Holdings Limited (βλέπε σημείο 35 ανωτέρω),
38.    η HWIC Global Equity Fund κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: Brit Reinsurance (Bermuda) Limited (65,70%) (βλέπε σημείο 37 ανωτέρω), Advent Capital (No.3) Limited (29,25%) και Brit UW Limited (5,05%),
39.    η Advent Capital (No.3) Limited ανήκει κατά 100% στην Advent Capital (Holdings) LTD,
40.    η Advent Capital (Holdings) LTD κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: Fairfax Financial Holdings Limited (56,61%), United States Fires Company (10,84%) (βλέπε σημείο 10 ανωτέρω), Odyssey Reinsurance Company (15,69%) (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω), The North River Insurance Company (1,84%) (βλέπε σημείο 14 ανωτέρω), TIG Insurance Company (13,84%) (βλέπε σημείο 13 ανωτέρω) και Fairfax (Barbados) International Corp. (1,18%) (βλέπε σημείο 1 ανωτέρω),
41.    η Brit UW Limited ανήκει κατά 100% στην Brit Insurance Holdings Limited (βλέπε σημείο 35 ανωτέρω),
42.    η Fairfax Financial Holdings Master Trust Fund είναι ένα συνταξιοδοτικό πλάνο για πρώην εργαζόμενους συγκεκριμένων θυγατρικών της Fairfax,
43.    η The Sixty Three Foundation είναι ένας αυτόνομος μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, με αποκλειστικό σκοπό την πραγματοποίηση φιλανθρωπικών χορηγιών,
44.    η CRC Reinsurance Limited ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings Limited,
45.    η Polskie Towarzystwo Reasekuracji Spólka Akcyjna ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings Limited,
46.    η Colonnade Insurance S.A. ανήκει κατά 100% στην Fairfax Luxembourg Holdings Sarl,
47.    η Fairfax Luxembourg Holdings Sarl ανήκει κατά 100% στην FFHL Group Ltd (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω),
48.    η HWIC Value Opportunities Fund κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: 2,18% από την Polskie Towarzystwo Reasekuracji Spólka Akcyjna (βλέπε σημείο 45 ανωτέρω), 1,11% από την Odyssey Re Europe S.A. (βλέπε σημείο 29 ανωτέρω), 1,66% από την Newline Corporate Name Limited (βλέπε σημείο 31 ανωτέρω), 0,61% από την Newline Insurance Company Limited (βλέπε σημείο 33 ανωτέρω), 18,50% από την Brit Reinsurance (Bermuda) Limited (βλέπε σημείο 37 ανωτέρω), 8,16% από την Brit Syndicates Limited (βλέπε σημείο 34 ανωτέρω), 29,04% από την RiverStone Insurance (UK) Limited (βλέπε σημείο 20 ανωτέρω), 15,23% από την Colonnade Insurance S.A. (βλέπε σημείο 46 ανωτέρω), και
49.    η The Fairfax Financial Holdings Master Trust Fund, η Sixty Three Foundation και η HWIC Value Opportunities Fund διαχειρίζονται από την Fairfax Financial Holdings Limited.

Τέλος, στην ανωτέρω αναφερόμενη γνωστοποίηση που ελήφθη από τη Fairfax, σημειώνεται ότι η Fairfax δεν είναι ελεγχόμενη επιχείρηση από κανένα πρόσωπο, όπως ορίζεται η έννοια της ελεγχόμενης επιχείρησης στο ν. 3556/2007.

SHARE