Στις 26/6 η Γενική Συνέλευση της Πειραιώς

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Τράπεζα Πειραιώς την 26η Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Τράπεζας & Ομίλου)της εταιρικής χρήσης 01.01.2019-31.12.2019, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή

2. Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών στο Δ.Σ.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018

4. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2019 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2020 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας

6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του και ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει

8. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017

9. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Τράπεζας

10. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018

11. Διάφορες ανακοινώσεις

SHARE