Στα 57,163 δισ. ευρώ οι δαπάνες του νέου κρατικού πρoϋπολογισμού του 2020

Οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2020 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν σε 57,163 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 772 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2019.

Οι πρωτογενείς δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε δημοσιονομική βάση στα 51,163 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,272 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2019.

Αναλυτικότερα οι προβλέψεις για την εξέλιξη των βασικών κατηγοριών δαπανών του νέου προϋπολογισμού είναι οι ακόλουθες:

* Παροχές σε εργαζομένους

Οι δαπάνες παροχών σε εργαζομένους προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα 13.390 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 389 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2019

Η μεταβολή αυτή οφείλεται στους κάτωθι παράγοντες:

⦁ στην αύξηση των τακτικών αποδοχών κατά 129 εκατ. ευρώ που αφορά κυρίως τις μισθολογικές ωριμάνσεις του εν ενεργεία προσωπικού,

⦁ στην αύξηση των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ και λοιπών ασφαλιστικών φορέων κατά 325 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ποσοστού των εργοδοτικών εισφορών του ΕΦΚΑ από 10% για το 2019 σε 13,33% το 2020, και

⦁ στη μείωση κατά 65 εκατ. ευρώ των πρόσθετων αποδοχών, οι οποίες εμφανίστηκαν αυξημένες στο έτος 2019, κυρίως λόγω της διενέργειας των εκλογικών διαδικασιών.

* Κοινωνικές Παροχές

Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα 134 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 126 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση του 2019, κυρίως λόγω της αυξημένης χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης εντός του 2019.

* Μεταβιβάσεις

Οι δαπάνες για τις μεταβιβάσεις σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 27.844 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 113 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το 2019, λόγω της επανεκτίμησης των πραγματικών δαπανών του ΟΠΕΚΑ και της επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ, καθώς και της κατάργησης του ΕΚΑΣ. Αντίθετα αυξητικά προβλέπεται να κινηθούν οι αποδόσεις προς στους ΟΤΑ και οι αποδόσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς συμπαρασύρονται από τις αυξητικές εκτιμήσεις του ΑΕΠ.

* Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Η προβλεπόμενη δαπάνη για το έτος 2020 ανέρχεται σε 968 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 486 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2019. Η μείωση αυτή προέκυψε ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας εξορθολογισμού της διαχείρισης των σχετικών πιστώσεων, μετά από κοινή προσπάθεια του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συστηματικά παρατηρούμενη υποεκτέλεση των δαπανών της κατηγορίας αυτής. Πιστώσεις που θα απαιτηθούν στην εν λόγω και σε άλλες κατηγορίες δαπανών θα καλυφθούν από το Ειδικό Αποθεματικό που θεσμοθετήθηκε για τη διαχείριση δαπανών με στοιχεία αβεβαιότητας (σε ό,τι αφορά το ύψος ή τον χρόνο πραγματοποίησης), με τη συνεργασία Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και Υπουργείων στη διάρκεια του έτους.

* Επιδοτήσεις

Η προβλεπόμενη δαπάνη για το έτος 2020 ανέρχεται σε 89 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 136 εκατ. ευρώ σε σχέση με την εκτίμηση για το 2019, κυρίως λόγω της κάλυψης της δαπάνης των άγονων γραμμών από το ΠΔΕ.

* Τόκοι

Η εκτίμηση για τις δαπάνες τόκων σε ακαθάριστη δημοσιονομική βάση, ανέρχεται σε 6.000 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 500 εκατ. ευρώ σε σχέση με την εκτίμηση για το 2019.

* Λοιπές Δαπάνες

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται κυρίως η πρόβλεψη της δαπάνης ύψους 70 εκατ. ευρώ για επιστροφές ανεκτέλεστων προγραμμάτων στην ΕΕ.

* Πιστώσεις υπό κατανομή

Στην κατηγορία αυτή περιλήφθηκαν οι δαπάνες του ΠΔΕ ύψους 6.750 εκατ. ευρώ, το τακτικό και το ειδικό αποθεματικό, οι υπό κατανομή πιστώσεις για τους ΟΚΑ, οι πιστώσεις για τις προγραμματισμένες νέες προσλήψεις σε φορείς της κεντρικής διοίκησης, καθώς και οι πιστώσεις για την αντιμετώπιση της ροής προσφύγων και μεταναστών. Η πρόβλεψη για το σύνολο της κατηγορίας αυτής ανέρχεται σε 8.245 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία αυτή θα υπάρχει πλέον το νέο ειδικό αποθεματικό που προαναφέρθηκε.

* Πάγια περιουσιακά στοιχεία

Η προβλεπόμενη δαπάνη, λαμβάνοντας υπόψη και τις φυσικές παραλαβές των εξοπλιστικών προγραμμάτων, θα ανέλθει στα 421 εκατ. ευρώ.

Ανώτατα όρια δαπανών Φορέων Κεντρικής Διοίκησης Κρατικού Προϋπολογισμού
σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA για τα έτη 2019 και 2020*
(σε εκατ. ευρώ)
 
 
           
α/α Φορέας Κεντρικής Διοίκησης   2019 2020  
  Εκτιμήσεις Προβλέψεις  
1 Προεδρία της Δημοκρατίας Ταμειακό Σύνολο 4 4  
Τακτικός Προϋπολογισμός 4 4  
ΠΔΕ      
2 Βουλή των Ελλήνων Ταμειακό Σύνολο 143 141  
Τακτικός Προϋπολογισμός 142 140  
ΠΔΕ 1 1  
3 Υπουργείο Εσωτερικών Ταμειακό Σύνολο 2.926 2.998  
Τακτικός Προϋπολογισμός 2.737 2.786  
ΠΔΕ 189 212  
4 Υπουργείο Εξωτερικών Ταμειακό Σύνολο 285 266  
Τακτικός Προϋπολογισμός 273 255  
ΠΔΕ 12 11  
5 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Ταμειακό Σύνολο 3.538 3.397  
Τακτικός Προϋπολογισμός 3.498 3.383  
ΠΔΕ 40 14  
6 Υπουργείο Υγείας Ταμειακό Σύνολο 4.041 3.859  
Τακτικός Προϋπολογισμός 3.981 3.799  
ΠΔΕ 60 60  
7 Υπουργείο Δικαιοσύνης Ταμειακό Σύνολο 572 533  
Τακτικός Προϋπολογισμός 558 510  
ΠΔΕ 14 23  
8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ταμειακό Σύνολο 5.369 5.463  
Τακτικός Προϋπολογισμός 4.851 4.953  
ΠΔΕ 518 510  
9 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Ταμειακό Σύνολο 396 335  
Τακτικός Προϋπολογισμός 351 300  
ΠΔΕ 45 35  
10 Υπουργείο Οικονομικών Ταμειακό Σύνολο 726 748  
Τακτικός Προϋπολογισμός 722 722  
ΠΔΕ 4 26  
11 Υπουργείο Οικονομικών – Γενικές Κρατικές Δαπάνες Ταμειακό Σύνολο 8.468 8.945  
Τακτικός Προϋπολογισμός 8.468 8.945  
ΠΔΕ      
12 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ταμειακό Σύνολο 1.030 1.071  
Τακτικός Προϋπολογισμός 309 269  
ΠΔΕ 721 802  
13 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ταμειακό Σύνολο 635 661  
Τακτικός Προϋπολογισμός 85 91  
ΠΔΕ 550 570  
14 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ταμειακό Σύνολο 20.274 19.892  
Τακτικός Προϋπολογισμός 19.934 19.472  
ΠΔΕ 340 420  
15 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ταμειακό Σύνολο 2.307 2.420  
Τακτικός Προϋπολογισμός 176 159  
ΠΔΕ 2.131 2.261  
16 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Ταμειακό Σύνολο 1.968 2.001  
Τακτικός Προϋπολογισμός 655 534  
ΠΔΕ 1.313 1.467  
17 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ταμειακό Σύνολο 402 407  
Τακτικός Προϋπολογισμός 336 267  
ΠΔΕ 66 140  
18 Υπουργείο Τουρισμού Ταμειακό Σύνολο 51 70  
Τακτικός Προϋπολογισμός 37 37  
ΠΔΕ 14 33  
19 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Ταμειακό Σύνολο 2.470 2.470  
Τακτικός Προϋπολογισμός 2.365 2.365  
ΠΔΕ 105 105  
20 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Ταμειακό Σύνολο 124 192  
Τακτικός Προϋπολογισμός 97 132  
ΠΔΕ 27 60  
21 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Ταμειακό Σύνολο 21 20  
Τακτικός Προϋπολογισμός 21 20  
ΠΔΕ      
22 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Ταμειακό Σύνολο 28 27  
Τακτικός Προϋπολογισμός 28 27  
ΠΔΕ      
23 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Ταμειακό Σύνολο 19 19  
Τακτικός Προϋπολογισμός 19 19  
ΠΔΕ      
24 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Ταμειακό Σύνολο 36 35  
Τακτικός Προϋπολογισμός 36 35  
ΠΔΕ      
25 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Ταμειακό Σύνολο 11 10  
Τακτικός Προϋπολογισμός 11 10  
ΠΔΕ      
26 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης Ταμειακό Σύνολο 11 11  
Τακτικός Προϋπολογισμός 11 11  
ΠΔΕ      
27 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης Ταμειακό Σύνολο 43 42  
Τακτικός Προϋπολογισμός 43 42  
ΠΔΕ      
Ι Ταμειακό Σύνολο μη χρηματοοικονομικών δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού 55.895 56.037  
           
Α Σύνολο δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού 49.745 49.287  
Ι Πρωτογενείς δαπάνες 44.500 44.786  
  εκ των οποίων:      
  Δαπάνες ανάληψης δανείων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ) και παράλληλες δαπάνες Δημοσίου Χρέους 40 40  
  Αγορές οπλικών συστημάτων από εξοπλιστικά προγράμματα 518 530  
  Καταπτώσεις εγγυήσεων (σε ακαθάριστη βάση) 385 689  
ΙΙ Τόκοι 5.244 4.500  
Β Σύνολο ΠΔΕ 6.150 6.750  
           
  Εθνικολογιστικές προσαρμογές1 -497 -1.126  
           
  Σύνολο δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA 56.391 57.163  

* Στις εκτιμήσεις δαπανών των Υπουργείων 2019 περιλαμβάνονται δαπάνες που καλύφθηκαν από το αποθεματικό, εγγραφές σε ύψος δαπανών και δαπάνες για μεταναστευτικές ροές. Κατά συνέπεια το ύψος των εκτιμώμενων δαπανών έτους 2019 δεν είναι συγκρίσιμο με τις προβλέψεις προϋπολογισμού 2020. Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, δεν υπολογίζονται στο κατά πρόγραμμα πρωτογενές πλεόνασμα και δεν είχαν αποτιμηθεί με ακρίβεια μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2019.

1 Εθνικολογιστικές προσαρμογές: (+) μείωση δαπανών / (-) αύξηση δαπανών.

SHARE