Στα 313,6 εκατ. ευρώ τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Motor Oil

Οι δραστηριότητες και τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας Motor Oil για τη χρήση 2017 παρουσιάστηκαν στην ετήσια ενημέρωση αναλυτών, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Η στρατηγική της Motor Oil τη χρήση 2017 επικεντρώθηκε στην επίτευξη υψηλού βαθμού απασχόλησης του διυλιστηρίου, στην κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο διάθεσης της παραγωγής προϊόντων στις 3 κύριες αγορές στις οποίες παραδοσιακά δραστηριοποιείται (Εσωτερική, Εξαγωγές, Ναυτιλία-Αεροπορία) και στη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών.

Η διοίκηση της εταιρείας Motor Oil θα προτείνει στην ερχόμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού ευρώ 144.017.874 (ή ευρώ 1,30/μετοχή) για τη χρήση 2017.

Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή (DPS) αποτελεί ιστορικό υψηλό για την εταιρεία και αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 6,92% με βάση το κλείσιμο της τιμής της μετοχής στις 31.12.2017 και σε 7,38% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price) κατά τη διάρκεια του 2017.

Το 2017 η εταιρεία προχώρησε με μεγάλη επιτυχία στην αναχρηματοδότηση ομολογιών (Senior Notes) ποσού 350 εκατ. ευρώ πενταετούς διάρκειας με τοκομερίδιο (coupon) σταθερού επιτοκίου 5,125% ετησίως. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο 2017 η κατά 100% θυγατρική της Motor Oil εταιρεία υπό την επωνυμία MOTOR OIL FINANCE PLC, η οποία εδρεύει στο Λονδίνο, άντλησε ποσό 350 εκατ. ευρώ μέσω προσφοράς ομολογιών πενταετούς διάρκειας με τοκομερίδιο σταθερού επιτοκίου 3,25% ετησίως. Οι ομολογίες εισήχθησαν και διαπραγματεύονται στην αγορά Global Exchange Market (GEM) του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας (Irish Stock Exchange). Ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης διάθεσης ομολογιών που αναφέρεται παραπάνω, η Motor Oil πέτυχε την επιμήκυνση της λήξης των δανειακών της υποχρεώσεων καθώς και σημαντική μείωση των χρεωστικών τόκων.

Κατά τη διάρκεια του 2017 η παραγωγή του διυλιστηρίου ανήλθε στο ιστορικό υψηλό των 13 εκατ. μετρικών τόνων έναντι 11,5 εκατ. μετρικών τόνων τη χρήση 2016. Η εταιρεία πέτυχε αύξηση του όγκου των συνολικών πωλήσεων για ένατη συνεχόμενη χρονιά αξιοποιώντας τον εξαγωγικό της προσανατολισμό. Ο όγκος πωλήσεων εξωτερικού το 2017 διαμορφώθηκε στο 82,28% του συνολικού όγκου πωλήσεων της εταιρείας έναντι 77,85% το 2016.

Οι θετικές ταμειακές ροές της χρήσης 2017 έδωσαν τη δυνατότητα για τη μείωση του καθαρού δανεισμού για έκτη συνεχόμενη χρήση.

Ο καθαρός δανεισμός της Motor Oil στις 31.12.2017 διαμορφώθηκε σε 29 εκατ. ευρώ από 863 εκατ. ευρώ στις 31.12.2011. Το ύψος του καθαρού δανεισμού της 31 Δεκεμβρίου 2017 αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό για την εταιρεία.

Οι πωλήσεις προϊόντων της εταιρείας σε όγκο ανήλθαν το 2017 σε ΜΤ 13,83 εκατ. (νέο ιστορικό υψηλό) έναντι ΜΤ 13,04 εκατ. το 2016.

Τα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) της μητρικής για το 2017 διαμορφώθηκαν σε 551,5 εκατ. ευρώ έναντι 522,9 εκατ. ευρώ για το 2016 επηρεαζόμενα από τα ενισχυμένα περιθώρια διύλισης και τον αυξημένο όγκο πωλήσεων.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν τη χρήση 2017 σε 422,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 392,8 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας διαμορφώθηκαν τη χρήση 2017 σε 295,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 274,6 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) για το 2017 ήταν 620,5 εκατ. ευρώ έναντι 603,5 εκατ. ευρώ για το 2016.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 450,3 εκατ. ευρώ τη χρήση 2017 έναντι κερδών 428,8 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 313,6 εκατ. ευρώ τη χρήση 2017 έναντι κερδών 297,8 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016.

SHARE