ΔΕΗ: Στα 26,9 εκατ. ευρώ μειώθηκαν οι ζημίες το α’ 6μηνο

Στα 26,9 εκατ. ευρώ μειώθηκαν οι ζημίες της ΔΕΗ το α’ 6μηνο του 2018, από ζημίες 249,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.
Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν σε € 284,4 εκατ., αυξημένα κατά € 194,4 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Μειωμένο εμφανίζεται και το καθαρό χρέος του ομίλου, ενώ σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μ. Παναγιωτάκης ανέφερε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και στον τομέα της βελτίωσης της εισπραξιμότητας και της μείωσης των οφειλών των πελατών.

Επίσης σημείωσε ότι η κατακόρυφη άνοδος των τιμών των δικαιωμάτων CO2 (από € 5,12 / τόνο σε € 9,69 / τόνο), και η μεγάλη αύξηση της Οριακής Τιμής του Συστήματος, συνιστούν σοβαρή πρόκληση, η οποία απαιτεί ειδική αντιμετώπιση.

“Το α’ εξάμηνο του 2018 καταγράφεται ως σημαντικά θετικό γεγονός η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά € 194,4 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στη θετική πορεία των προβλέψεων από επισφαλείς απαιτήσεις πελατών αποτέλεσμα των δράσεων της Επιχείρησης που οδήγησε και σε αντιστροφή τους κατά € 80,1 εκατ. Η επιβάρυνση της ΔΕΗ για την κάλυψη των ελλειμάτων των ΕΛΑΠΕ μειώθηκε κατά € 62,2 εκατ., ωστόσο αυτή αντισταθμίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της από την αύξηση της δαπάνης για δικαιώματα CO2 κατά € 52,2 εκατ. (συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης των θυγατρικών εταιρειών λιγνίτη), η οποία επιβάρυνε σχεδόν αποκλειστικά την Επιχείρηση. Το μισθολογικό κόστος μειώθηκε κατά € 15,3 εκατ. και οι ελεγχόμενες δαπάνες κατά € 10,4 εκατ. Βεβαίως το EBITDA του Ομίλου επιβαρύνθηκε με την πρόβλεψη μελλοντικής υποχρέωσης για αποζημίωση ύψους € 15.000 του προσωπικού σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας, η οποία μέχρι τον Απρίλιο, συμψηφιζόταν με το χορηγούμενο από τον Ασφαλιστικό Φορέα εφάπαξ βοήθημα. Το ποσό της πρόβλεψης έχει εκτιμηθεί με βάση τον υπολειπόμενο χρόνο συνταξιοδότησης για το σύνολο του προσωπικού.

Ως ιδιαίτερα θετικό γεγονός καταγράφεται η μείωση, για μία ακόμη περίοδο, του καθαρού χρέους κατά € 273,7 εκατ. σε σχέση με το τέλος του 2017, και βέβαια η αναχρηματοδότηση των κοινοπρακτικών δανείων λήξεως 2019 ύψους € 1,3 δισ. καθώς και η διασφάλιση γραμμής χρηματοδότησης (stand by facility) από τις Ελληνικές Τράπεζες ύψους € 200 εκατ. Υπογραμμίζεται επίσης η μεγάλη αύξηση των επενδύσεων κατά € 137,3 εκατ. (68,3%).

Στον τομέα της βελτίωσης της εισπραξιμότητας και της μείωσης των οφειλών των πελατών σημειώθηκε πρόοδος. Με την συστηματική προσπάθεια της ΔΕΗ και τη δράση του ειδικού Συμβούλου οι προοπτικές διαφαίνονται ακόμη θετικότερες για το εγγύς μέλλον. Ωστόσο, παρατηρείται αύξηση των οφειλών των τελικών πελατών, φαινόμενο το οποίο απαιτεί ειδική αντιμετώπιση με τη συνδρομή και άλλων υπεύθυνων φορέων της αγοράς. Γενικά η Επιχείρηση αντιμετωπίζει το θέμα των οφειλών με στόχο τη δραστική μείωσή τους, πράγμα ευεργετικό και για τους ίδιους τους καταναλωτές και την αγορά, σε συνδυασμό με την αναγκαία κοινωνική υπευθυνότητα και ευαισθησία .

Σε ό,τι αφορά στην αποεπένδυση του 40% του λιγνιτικού δυναμικού, η ΔΕΗ από την πλευρά της ολοκλήρωσε με υποδειγματικό τρόπο, αυστηρά μέσα στις τεθείσες προθεσμίες, όλες τις ενέργειες που της αναλογούσαν, πράγμα ιδιαίτερα σύνθετο που απορρόφησε μεγάλη δαπάνη πόρων. Αναμένονται οι δεσμευτικές προσφορές των υποψηφίων επενδυτών, στην διάθεση των οποίων έχουν τεθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται η κρισιμότητα των Πιστοποιητικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (των γνωστών ΑΔΙ) για το ύψος του τιμήματος που θα προσφερθεί, η έγκριση των οποίων εκκρεμεί, με κίνδυνο να χορηγηθούν μετά την λήψη των προσφορών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Η κατακόρυφη άνοδος των τιμών των δικαιωμάτων CO2, και η μεγάλη αύξηση της Οριακής Τιμής του Συστήματος, συνιστούν σοβαρή πρόκληση, η οποία απαιτεί ειδική αντιμετώπιση. Για το σκοπό αυτό εργαζόμαστε συστηματικά για τη διασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας της Επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες των καταναλωτών μας.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στις διαρθρωτικές αλλαγές θα ξεκινήσει άμεσα η πλήρης εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου, του οποίου ήδη υλοποιούνται συγκεκριμένες δράσεις και πολύ σύντομα θα ληφθούν οι απαιτούμενες αποφάσεις και μέτρα, ώστε όχι μόνο να ενισχυθεί η Επιχείρηση εν όψη των ραγδαίων εξελίξεων και δραστικών αλλαγών του περιβάλλοντος, αλλά και να αναπτυχθεί περαιτέρω με νέα προϊόντα και επέκταση σε άλλες αγορές.”

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση τα αποτελέσματα του Ομίλου έχουν επηρεαστεί για το 2018 από την απόσχιση των θυγατρικών εταιρειών λιγνίτη και για το 2017 από την πώληση του ΑΔΜΗΕ. Ως εκ τούτου, για λόγους συγκρισιμότητας και για την διευκόλυνση του αναγνώστη, η παρουσίαση και ο σχολιασμός γίνεται επί των αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Βασικά οικονομικά μεγέθη Ομίλου

 

Α’ εξάμηνο 2018 Α’ εξάμηνο 2017 0 Δ (%)
Κύκλος εργασιών (1) € 2.200,2 εκατ. € 2.359,8 εκατ. -6,8%
Λειτουργικές δαπάνες προ φόρων, αποσβέσεων, συνολικών καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών και κερδών από συνδεδεμένες εταιρείες (2) € 1.915,8 εκατ. € 2.269,8 εκατ. -15,6%
EBITDA Π (3)=(1 )-(2) € 284,4 εκατ. € 90,0 εκατ. 216,0%
Περιθώριο EBITDA (4)=(3)/(1) 12,9% 3,8%
Αποσβέσεις, συνολικές καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και κέρδη από συνδεδεμένες εταιρείες (5) € 311,3 εκατ. € 339,5 εκατ. -8,3%
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (**) (6)=(3)-(5) (€ 26,9 εκατ.) (€ 249,5 εκατ.) -89,2%

Βασικά οικονομικά μεγέθη Ομίλου με συνυπολογισμό εφάπαξ επιπτώσεων

 

 

Εφάπαξ επίπτωση από πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού (7) € 151,2 εκατ.
EBITDA (με εφάπαξ επίπτωση από πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού) (8)=(1 )-(2)-(7) € 133,2 εκατ. € 90.0 εκατ. 48,0%
Περιθώριο EBITDA (9)=(8)/(1) 6,1% 3,8%
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (με εφάπαξ επίπτωση από πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού) (10) = (8)-(5) (€ 178,1 εκατ.) (€ 249,5) εκατ. -28,6%
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους

(με εφάπαξ επίπτωση από πρόβλεψη αποζημιώσεων

προσωπικού) (11)

(€ 183,8 εκατ.) (€ 41,4 εκατ.) 344,0%

(*) Αναμορφωμένα μεγέθη σύμφωνα με τη Σημείωση 5 των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ εξαμήνου 2018.

(**) Χωρίς εφάπαξ επίπτωση από πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ύψους € 151,2 εκατ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ορισμούς δεικτών που περιλαμβάνονται στα παραπάνω μεγέθη, μπορείτε να ανατρέξετε στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018 (Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου – Παράρτημα)

Αναλυτικά η ΔΕΗ αναφέρει:

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν σε € 284,4 εκατ., αυξημένα κατά € 194,4 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας κατά € 80,1 εκατ., στη μείωση της μισθοδοσίας κατά € 15,3 εκατ. και των ελεγχόμενων δαπανών κατά € 10,4 εκατ., καθώς και στη μείωση της χρέωσης προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ σε σχέση με το 2017 κατά € 62,2 εκατ. Η χρέωση αυτή ωστόσο παραμένει σε υψηλά επίπεδα (€ 108,2 εκατ.), επιβαρύνοντας ανάλογα τη ΔΕΗ Α.Ε., κι αυτό παρά το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί πλεόνασμα στον εν λόγω λογαριασμό – στον οποίο εισφέρει κατά κύριο λόγο η ΔΕΗ – λόγω αύξησης της τιμής CO2, η οποία επιβάρυνε την αντίστοιχη δαπάνη της ΔΕΗ στο α’ εξάμηνο κατά € 46,3 εκατ. (ή κατά € 52,2 εκατ. συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης των θυγατρικών εταιρειών λιγνίτη).

Επιπλέον, η καθαρή επιβάρυνση από τις δημοπρασίες “ΝΟΜΕ” αυξήθηκε κατά € 20,2 εκατ., σε € 45,7 εκατ., επιβαρύνοντας ανάλογα τα αποτελέσματα της ΔΕΗ.

Σε επίπεδο προ φόρων λειτουργικών αποτελεσμάτων, καταγράφεται περιορισμός των ζημιών σε € 26,9 εκατ. από € 249,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017.

Σημειώνεται ότι στο α’ εξάμηνο του 2018 διενεργήθηκε πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ύψους € 151,2 εκατ. η οποία αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της μελλοντικής υποχρέωσης που αναλαμβάνει η ΔΕΗ και οι θυγατρικές της λόγω της κατάργησης από τον Απρίλιο του 2018 (Ν. 4533/2018) του συμψηφισμού της αποζημίωσης ύψους € 15.000 του προσωπικού σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων με το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Λαμβάνοντας υπόψη την εφάπαξ επίπτωση της πρόβλεψης αυτής, το EBITDA του α’ εξαμήνου του 2018 διαμορφώθηκε σε € 133,2 εκατ. έναντι € 90 εκατ. πέρυσι, ενώ σε επίπεδο προ φόρων, τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 178,1 εκατ. έναντι ζημιών € 249,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017.

Τέλος, στα αποτελέσματα από διακοπτόμενες δραστηριότητες που αφορούν στην δραστηριότητα των προς πώληση θυγατρικών εταιρειών “ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.” και ΛΙΓΝΙΤΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.”, έχει ενσωματωθεί απομείωση ύψους € 240,6 εκατ. που αφορά στην αποτίμηση από ανεξάρτητο εκτιμητή της αξίας της συμμετοχής του Ομίλου και της Μητρικής στις δύο νέες Θυγατρικές Εταιρείες, που δημιουργήθηκαν βάσει των προβλέψεων του Ν. 4533/2018, ώστε η καθαρή αξία των Διακρατούμενων προς Πώληση στοιχείων Ενεργητικού να εμφανίζεται στη χαμηλότερη μεταξύ της λογιστικής και της εύλογης αξίας τους μετά την αφαίρεση των εξόδων για την πώλησή τους. Η αποτίμηση δεν έλαβε υπόψη έσοδα από Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) διότι επί του παρόντος δεν έχει υλοποιηθεί σχετικός μηχανισμός ανάκτησης κόστους. Εάν υφίστατο τέτοιος μηχανισμός με ισχύ από τα μέσα του 2019 και λαμβάνοντας υπόψη τιμή € 39.000 / MW για το σύνολο της ζωής των μονάδων παραγωγής των δύο θυγατρικών, τότε η απομείωση θα περιοριζόταν σε € 98 εκατ.

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε το α’ εξάμηνο του 2018 κατά € 159,6 εκατ. ή 6,8% και διαμορφώθηκε σε € 2.200,2 εκατ. έναντι € 2.359,8 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017, λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς και της μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναλυτικότερα:

Το α’ εξάμηνο 2018 η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές της χώρας μειώθηκε κατά 2,5% στις 27.363 GWh έναντι 28.053 Gwh το α’ εξάμηνο 2017. Ωστόσο, η συνολική ζήτηση, στην οποία περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή το α’ εξάμηνο του 2018, εξαιτίας των αυξημένων κατά 50,4% εξαγωγών από Τρίτους μέσω των Βορείων Διασυνδέσεων. Η αύξηση αυτή των εξαγωγών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξαγωγή μέρους των δημοπρατούμενων ποσοτήτων μέσω “ΝΟΜΕ”

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 83,2% το α’ εξάμηνο του 2018 από 87,9% το α’ εξάμηνο του 2017. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 80,4% τον Ιούνιο του 2018 από 85,5% τον Ιούνιο του 2017, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 98,5% στην Υψηλή Τάση, 61 % στη Μέση Τάση και 85% στη Χαμηλή Τάση, έναντι 98,6%, 66,6% και 90,6% τον Ιούνιο του 2017 αντίστοιχα. Συνέπεια της μείωσης της ζήτησης καθώς και της απώλειας μεριδίου αγοράς ήταν οι πωλήσεις της ΔΕΗ να μειωθούν κατά 6,7% το α’ εξάμηνο του 2018.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 48,9% της συνολικής ζήτησης στη χώρα το α’ εξάμηνο 2018 (45,6% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α’ εξάμηνο 2017 ήταν 49,7% (46,2% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα). Το μερίδιο παραγωγής της ΔΕΗ ως ποσοστό του συνολικού φορτίου στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα το α’ εξάμηνο 2018 ήταν 41,7% έναντι 43,0% το α’ εξάμηνο 2017.

Η υδροηλεκτρική παραγωγή το α’ εξάμηνο του 2018 ήταν αυξημένη κατά 75% (1.297 GWh) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων υδατικών εισροών στους Ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών.
Οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας ήταν αυξημένες κατά 16,9%, ήτοι αύξηση κατά 776 GWh (203 GWh ΔΕΗ και 573 GWh Τρίτοι). Από το σύνολο των εισαγωγών, το 19% περίπου διενεργήθηκε από την ΔΕΗ.

Αντίθετα η λιγνιτική παραγωγή ήταν μειωμένη κατά 7,8%, ήτοι μείωση κατά 462 GWh, η δε παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ ήταν μειωμένη κατά 31 %, ήτοι μείωση κατά 1.159 GWh.

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες, χωρίς την εφάπαξ επίπτωση από την πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού, κατέγραψαν σημαντική μείωση κατά € 354 εκατ. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως η δραστική πτώση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, η μείωση των δαπανών για υγρά καύσιμα και φυσικό αέριο και η μείωση της χρέωσης προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, η οποία όπως προαναφέρθηκε παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Η μείωση της χρέωσης αυτής αντισταθμίζεται από την αυξημένη δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2, ενώ αύξηση παρουσιάζει και η καθαρή επιβάρυνση από τις δημοπρασίες “ΝΟΜΕ”.

Ειδικότερα:

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος
• Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα τρίτων, CO2 και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά € 177,8 εκατ. (12,2%) σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2017.
Συγκεκριμένα:

■ Η δαπάνη για υγρά καύσιμα μειώθηκε κατά € 32,8 εκατ. (10,4%), από € 315,7 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017 σε € 282,9 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2018 και οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η δαπάνη την αντίστοιχη περυσινή περίοδο είχε επιβαρυνθεί με € 30 εκατ. περίπου λόγω της λειτουργίας των μονάδων φυσικού αερίου Κομοτηνής και Λαυρίου IV με πετρέλαιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης στις αρχές του περυσινού χειμώνα, επιβάρυνση για την οποία η ΔΕΗ δεν έχει αποζημιωθεί ακόμα.

Σημειώνεται ότι το α’ εξάμηνο του 2018 καταγράφηκε μειωμένη κατανάλωση υγρών καυσίμων λόγω μικρότερης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με πέρυσι όταν υπήρξε αυξημένη ζήτηση στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, μείωση όμως η οποία μετριάστηκε από την αύξηση των τιμών τόσο του μαζούτ όσο και του diesel (κατά 7,3% και 7,4%, αντίστοιχα).

Η δαπάνη για φυσικό αέριο μειώθηκε κατά 33,1% σε € 141,6 εκατ., από € 211,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017, κυρίως λόγω της μείωσης της ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο και δευτερευόντως λόγω της χαμηλότερης κατά 11,6% τιμής φυσικού αερίου.

Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα και το Δίκτυο μειώθηκε κατά 14,8%, από € 846,8 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017 σε € 721,7 εκατ., κυρίως λόγω:

του μειωμένου όγκου αγορών ενέργειας κατά 15,2%,
της μείωσης του μέσου όρου της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) σε € 53,1/MWh από € 54,7/MWh και

της χαμηλότερης επιβάρυνσης από την πρόσθετη χρέωση των προμηθευτών για τον ΕΛΑΠΕ, η οποία ανήλθε φέτος σε € 108,2 εκατ. έναντι € 170,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017,

Η αρνητική επίπτωση από τις δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας “ΝΟΜΕ” σε τιμές χαμηλότερες από την ΟΤΣ, ανήλθε το α’ εξάμηνο του 2018 σε € 45,7 εκατ. αυξημένη σε σχέση με α’ εξάμηνο του 2017 κατά € 20,2 εκατ.

Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε σε € 107,2 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2018 από € 60,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, λόγω της αύξησης της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από € 5,12 / τόννο σε € 9,69 / τόννο, παρά τις μειωμένες εκπομπές (11,1 εκατ. τόννοι έναντι 11,9 εκατ. τόννων). Σημειώνεται ότι για το α’ εξάμηνο του 2018, λόγω προαγορών, η μέση τιμή δικαιωμάτων εκπομπών CO2 συγκρατήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την μέση τιμή spot (€12,1 /τόννο).

Δαπάνες Μισθοδοσίας

Η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας χωρίς τη μισθοδοσία των προς πώληση θυγατρικών εταιρειών (“ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.” και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.”), αλλά συμπεριλαμβανομένων της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, της μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού και των παρεπόμενων παροχών μειώθηκε κατά € 16,3 εκατ. σε € 387,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2018 από € 403,7 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017. Το μισθοδοτούμενο τακτικό προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. και του Ομίλου ΔΕΗ (χωρίς τους 1.319 εργαζόμενους στις προαναφερθείσες θυγατρικές) διαμορφώθηκε σε 9.338 και 16.035 αντίστοιχα την 30.6.2018.

Προβλέψεις

Στο α’ εξάμηνο του 2018, οι δράσεις της Εταιρείας για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας οδήγησαν σε μείωση των ληξιπροθέσμων οφειλών και αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας ύψους € 80,1 εκατ. ενώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο είχαν σχηματιστεί προβλέψεις € 124,9 εκατ. Η θετική επίδραση του γεγονότος αυτού στα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2018 ανήλθε σε € 205 εκατ.

Οι προβλέψεις για εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά διαμορφώθηκαν σε € 42,3 εκατ. έναντι €11,1 εκατ., πέρυσι.

Λοιπά Οικονομικά Στοιχεία

• Οι αποσβέσεις το α’ εξάμηνο του 2018 μειώθηκαν σε € 278,3 εκατ. έναντι € 290,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017.
• Το α’ εξάμηνο του 2018 οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες, μειώθηκαν κατά € 15,2 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε € 36,3 εκατ., λόγω της μείωσης του συνολικού δανεισμού από € 4.419,1 εκατ. στις 30.6.2017 σε € 4.106,6 εκατ. στις 30.6.2018.

Επενδύσεις

Οι συνολικές επενδύσεις το α’ εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε € 338,4 εκατ. έναντι € 201,2 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των επενδύσεων Παραγωγής για την κατασκευή της Μονάδας Πτολεμαίδα V καθώς και στην αύξηση των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ.

Στις επενδύσεις περιλαμβάνονται και οι συμμετοχές των πελατών για τη σύνδεσή τους στο δίκτυο, οι οποίες παρουσίασαν μικρή αύξηση στα € 31,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2018 από € 28,8 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017.

Έτσι οι “καθαρές” επενδύσεις δηλαδή οι επενδύσεις ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υποδομών, χωρίς τις κατά τα ανωτέρω συμμετοχές, αυξήθηκαν κατά € 134,7 εκατ. ή 78,1% και διαμορφώθηκαν σε € 307,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2018 έναντι € 172,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017.
Η σύνθεση των κύριων καθαρών επενδύσεων σε εκατ. ευρώ έχει ως εξής :

(σε € εκατ.) Α’ εξάμηνο 2018 Α’ εξάμηνο 2017 Δ
Ορυχεία 25,6 48,3 (22.7)
Παραγωγή 214,5 78,6 135,9
ΑΠΕ 20,7 0,4 20,3
Δίκτυα Διανομής 76,0 72,2 3,8

 

Καθαρό χρέος

• Το καθαρό χρέος στις 30.6.2018 ήταν € 3.683,5 εκατ., μειωμένο κατά € 119,5 εκατ. σε σχέση με την 30.6.2017 και κατά € 273,7 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2017. Τον Φεβρουάριο του 2018 η Εταιρεία προέβη σε μερική εξαγορά ομολογιών λήξεως 2019 ύψους € 150 εκατ., στο πλαίσιο της ενεργητικής διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου της. Η ΔΕΗ εξετάζει τις πιθανές εναλλακτικές σε σχέση με την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και έχει αναθέσει σε συμβούλους να διερευνήσουν τις εναλλακτικές αυτές, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Ομολογιών, με το ποσό να αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ € 300 εκατ. και € 400 εκατ. και τη διάρκεια στα 5 έτη, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Εξέλιξη Καθαρού Χρέους

(σε € εκατ.) 30.6.2018 31.12.2017 30.6.2017
Συνολικό Χρέος (1) 4.106,6 4.304,5 4.419,1
Χρηματικά διαθέσιμα / Δεσμευμένες Καταθέσεις / Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (2) 423,1 347,3 616,1
Καθαρό Χρέος (3) = (1) – (2) 3.683,5 3.957,2 3.803,0

 

SHARE