Σφακιανάκης – ΧΑ: Οι νέες μετοχές προς 0,32 ευρώ

Η Σφακιανάκης ανακοίνωσε ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών είναι 0,32 ευρώ ανά νέα μετοχή, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι 4.748.688 ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση και διάθεση 15.828.960 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων της Εταιρείας, με αναλογία δύο (2) νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά.

Μετά την ως άνω Αύξηση και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 7.123.032 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.743.440 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,30 Ευρώ. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των Νέων Μετοχών, σε περίπτωση που η ως άνω Αύξηση καλυφθεί πλήρως, ήτοι ποσό 316.579,20 Ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Υπέρ το Αρτιον».

Με βάση την ως άνω αποφασισθείσα Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, τα συνολικά προς άντληση Κεφάλαια, σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν στο ποσό των 5.065.267,20 ευρώ.

Η ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης, η περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης καθώς και η περίοδος διαπραγμάτευσης του Δικαιώματος Προτίμησης στο Χ.Α., θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και θα γνωστοποιηθούν στους κ.κ. Μετόχους, με νεώτερη ανακοίνωση.

SHARE