Σελόντα: Στα 4,23 εκατ. το τίμημα της πώλησης εγκαταστάσεων στην «Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς»

Στα €4.226.000 ανέρχεται το τίμημα για την πώληση των παραγωγικών εγκαταστάσεων της εταιρείας Ιχθυοτροφεία Σελόντα προς την εταιρεία Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Σελόντα.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της η Σελόντα αναφέρει:

Η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 12/08/2019 ανακοίνωσης, ότι έλαβε από τις Τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και Εθνική, μέτοχοι της εταιρείας σε ποσοστό 79,8% συνολικά, αντίστοιχες επιστολές με το κάτωθι περιεχόμενο:

“Σε συνέχεια της από 14/8/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2940 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα θα ήθελε να σας ενημερώσει σχετικά με τα κάτωθι θέματα, προκειμένου εν συνεχεία να προβείτε στη σχετική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 3556/2007 μέσα. Συγκεκριμένα:
Κατόπιν επικοινωνίας μας με τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC, MDC lndustry Holding Company LLC και Andromeda Seafood S.L., προκειμένου να λάβουμε ενημέρωση αναφορικά με τα θέματα που θίγονται στην ανωτέρω επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πληροφορηθήκαμε ότι το συνολικό τίμημα για την πώληση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των εταιρειών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ. και ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.ΓΕ προς την εταιρεία Μπιτσάκος ΑΕ. συμφωνήθηκε στο ποσό των €51.000.000, ενώ το τίμημα για την πώληση των παραγωγικών εγκαταστάσεων της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.ΓΕ προς την εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α.Ε. συμφωνήθηκε στο ποσό των €4.226.000.

Ωστόσο, η ακριβής κατανομή του συνολικού τιμήματος που θα καταβληθεί από την εταιρία Μπιτσάκος Α.Ε. θα οριστικοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως προβείτε στις απαραίτητες δημοσιεύσεις για την προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παρασχεθείσα πληροφόρηση προς εσάς πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς”.

Η εταιρεία θα εξακολουθήσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

SHARE