Σελόντα: Νέο ΔΣ με επικεφαλής τον Λεωνίδα Κολιούλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΣΕΛΟΝΤΑ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Λεωνίδας Κολιούλης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

2. Δημήτριος Δημητρίου του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Ιωάννης Γιαννακάκης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος

4. Γεώργιος Βλάχος του Σαμουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Ελένη Ξηνταράκου του Κυριακούλη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό είναι τετραετής.

Η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.4449/2017 αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

1. Ξηνταράκου Ελένη του Κυριακούλη, Πρόεδρος

2. Βλάχος Γεώργιος του Σαμουήλ

3. Γιαννακάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ

SHARE