Σαράντης: Στις 18 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Στις 18 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας μας στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την στην έδρα της εταιρείας την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 15:00 και με θέματα ημερησίας διατάξεως ως κατωτέρω:

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2018 – 31/12/2018.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά την εταιρική χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018

3. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 01/01/2019 – 31/12/2019, και ορισμός της αμοιβής τους.

5. Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και τροποποίηση αυτού.

6. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ.

7. Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

8. Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00

SHARE