Σαράντης: Στα 32,54 εκατ. ευρώ τα κέρδη το 2018 – Μέρισμα 0,14 ευρώ ανά μετοχή

Διεύρυνση όλων των οικονομικών μεγεθών σημειώθηκε στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Σαράντη το 2018. Παράλληλα για τη χρήση του 2018, το Δ.Σ. θα προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 0,14 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε συνολικό μέρισμα 10 εκατ.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η εξαιρετική απόδοση είναι αποτέλεσμα της επιτυχημένης εφαρμογής της στρατηγικής του Ομίλου, η οποία εστιάζεται στην ανάπτυξη των πωλήσεων, τόσο σε οργανική βάση όσο και μέσω εξαγορών, στην αποδοτικότητα σε επίπεδο κόστους, στη βελτιστοποίηση των υποδομών παραγωγής και διανομής, καθώς και στην προστιθέμενη αξία από συνέργειες.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το έτος 2018 ανήλθαν σε 344 εκατ. ευρώ ευρώ συγκριτικά με 299,68 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,79%.

Η αύξηση των πωλήσεων παρατηρήθηκε στις βασικές επιχειρηματικές κατηγορίες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές του Ομίλου και βασίζεται, αφενός σε επιτυχημένα νέα προϊοντικά λανσαρίσματα και νέες προσθήκες στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, αφετέρου στο αποτελεσματικό ολιστικό πλάνο επικοινωνίας και στην επιτυχημένη εμπορική προσέγγιση του Ομίλου σε όλα τα κανάλια διανομής στις χώρες του Ομίλου.

Η Ελλάδα, παρουσίασε άνοδο πωλήσεων της τάξης του 4,01% στα 116,71 εκατ. ευρώ από 112,21 εκατ. ευρώ, απόδοση καλύτερη συγκριτικά με την τάση της λιανικής αγοράς.

Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 66,07% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 21,24% στα 227,29 εκατ. ευρώ από 187,47 εκατ. ευρώ το 2017.

Εξαιρώντας τις πωλήσεις της INDULONA καιτης ERGOPACK οι οποίες ενσωματώθηκαν κατά τον Ιανουάριο του 2018 και τον Μάιο του 2018, αντιστοίχως, οι πωλήσεις στις ξένες χώρες του  Ομίλου ανήλθαν σε 203,77 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένες κατά 8,69%.

Αντίστοιχα, σε επίπεδο Ομίλου, εξαιρώντας τις εξαγορές, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα €320,48 εκ. το 2018 σημειώνοντας άνοδο της τάξης 6,94%.

Η δέσμευση του Ομίλου για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας, αύξηση του operating leverage και αξιοποίηση συνεργειών από τις εξαγορές, οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση του EBITDA.

Συγκεκριμένα:
-Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)** αυξήθηκαν κατά 18,49% στα €46,99 εκ. από €39,66 εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 13,66% από 13,23% το 2017.
-Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €40,57 εκ. από €34,51 εκ. την περυσινή χρήση, αυξημένα κατά 17,59% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 11,79% από 11,51% το 2017.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του FY_2018 θα παρουσιαστούν και σε τηλεδιάσκεψη στις 11 Απριλίου 2019 και ώρα Αθηνών 17.00. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο 211 – 180 2000.
-Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) έφτασαν τα €38,78 εκ. από €34,67 εκ., αυξημένα κατά 11,87%, και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 11,27% από 11,57% το 2017.
-Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε €32,54 εκ. από €28,63 εκ., αυξημένα κατά 13,65%, και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 9,46% από 9,55% την περυσινή χρήση.

SHARE