Σαράντης: Η εταιρεία αποφάσισε αγορά ιδίων μετοχών

Την απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Σαράντης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 02/09/2020.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η απόκτηση ποσοστού μέχρι 10% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, υπολογιζομένων και των έως σήμερα 2.764.904 αποκτηθεισών μετοχών, βάσει αποφάσεων προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, δηλαδή 4.222.844 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,04% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου.

Η εταιρεία δύναται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών για χρονικό διάστημα μέχρι και 24 μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και 2/09/2022 και να διαθέσει ως μέγιστο χρηματικό ποσό το ποσό των 63.342.660 ευρώ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων εκ της ισχύουσας νομοθεσίας σκοπών και χρήσεων, οι οποίοι σήμερα περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου και εκπλήρωσης υποχρεώσεων που απορρέουν είτε από χρεωστικά χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι μετατρέψιμα σε μετοχικούς τίτλους είτε από προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων αγοράς μετοχών ή άλλες διαθέσεις μετοχών, σε εργαζομένους ή σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή συνδεδεμένης εταιρίας.

SHARE