Ρεβόιλ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Στην εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας προέβη η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ρεβόιλ, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου, το οποίο συνεδρίασε στη συνέχεια και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας έχει ως εξής:

 1.  Ευάγγελος Ρούσσος του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. –  εκτελεστικό μέλος,

 2.  Ιωάννης Ρούσσος του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. – μη εκτελεστικό μέλος

 3.  Γεώργιος Ρούσσος του Ευαγγέλου, Διευθύνων Σύμβουλος – εκτελεστικό μέλος,

 4.  Γεώργιος Βακόνδιος του Αντωνίου – μη εκτελεστικό μέλος,

 5.  Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος του Πολυχρόνη – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό  μέλος,

 6.  Δημοσθένης Κονάρης του Γεωργίου – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

 7.  Κωνσταντίνος Καρράς του Τζώρτζη – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό  μέλος.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν  (αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου) 9 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 15.990.999 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 72,976% επί συνόλου 21.912.599 κοινών ονομαστικών μετοχών. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Έλαβε γνώση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018 καθώς και των πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου.

2. Έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018.

3. Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του  Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018.

Έγκυρες ψήφοι 15.990.999 (72,976% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.990.999 (100%), κατά 0, αποχή 0.

4. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018 και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος.

Έγκυρες ψήφοι 15.990.999 (72,976% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.990.999 (100%), κατά 0, αποχή 0.

5. Με απαρτία 72,976% και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων και μετά από φανερή ψηφοφορία ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2018 έως  31/12/2018 και απάλλαξε ομόφωνα τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018.

Έγκυρες ψήφοι 15.990.999 (72,976% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.990.999 (100%), κατά 0, αποχή 0.

6. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2018  έως 31/12/2018.

Έγκυρες ψήφοι 15.990.999 (72,976% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.990.999 (100%), κατά 0, αποχή 0.

7. Προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019.

Έγκυρες ψήφοι 15.990.999 (72,976% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.990.999 (100%), κατά 0, αποχή 0.

8. Εξέλεξε για τον Τακτικό και Φορολογικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  της Εταιρίας της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Ιανουαρίου 2019 την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton με Α.Μ. ΣΟΕΛ : 127.

Έγκυρες ψήφοι 15.990.999 (72,976% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.990.999 (100%), κατά 0, αποχή 0.

9. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία (έως την 28η Ιουνίου 2024), το οποίο αποτελείται από τους κάτωθι:

1.   Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος.

2.   Ρούσσος Γεώργιος του Ευαγγέλου, εκτελεστικό μέλος.

3.   Ρούσσος Ιωάννης του Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος.

4.   Βακόνδιος Γεώργιος του Αντωνίου, μη εκτελεστικό μέλος.

5.   Καρράς Κωνσταντίνος του Τζώρτζη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

6.   Κονάρης Δημοσθένης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7.   Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Περαιτέρω και στην περίπτωση κένωσης – για οποιοδήποτε λόγο και αιτία – θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε την εκλογή ως αναπληρωματικού μέλους τον κ. Ευάγγελο Ρούσσο του Γεωργίου, ο οποίος σε περίπτωση τυχόν επέλευσης του άνω γεγονότος θα καταλάβει θέση τακτικού – εκτελεστικού μέλους.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει για να συγκροτηθεί σε σώμα και να αναθέσει δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης υπό την Εταιρική Επωνυμία.

Έγκυρες ψήφοι 15.990.999 (72,976% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.990.999 (100%), κατά 0, αποχή 0.

10. Εξέλεξε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017 τους κ.κ. Ιωάννη Ρούσσο, μη εκτελεστικό μέλος, Κωνσταντίνο Καρρά ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Κωνσταντίνο Στεργιόπουλο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης όρισε Πρόεδρο της Επιτροπής τον κο Κωνσταντίνο Καρρά.

Έγκυρες ψήφοι 15.990.999 (72,976% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.990.999 (100%), κατά 0, αποχή 0.

11. Αποφάσισε την τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 και 36 του καταστατικού της Εταιρίας για την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018.

Έγκυρες ψήφοι 15.990.999 (72,976% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.990.999 (100%), κατά 0, αποχή 0.

12. Στα διάφορα θέματα δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.

SHARE