Πτωχευτικός Κώδικας: Το άρθρο 104 που απαλλάσσει Διοικήσεις και CEO από τα χρέη των επιχειρήσεων

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Κώδικας διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας», αλλάζει το πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής αδυναμίας των οφειλετών, μέσω της προληπτικής αναδιάρθρωσης ή της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών και απαλλαγής από χρέη κάθε προσώπου, φυσικού ή νομικού, το οποίο αναλαμβάνει οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του αν η δραστηριότητα αυτή είναι επιχειρηματική ή όχι.

Σημαντικό για την επιχειρηματικότητα, το άρθρο 104 που αναφέρει ότι η  προσωπική ευθύνη των εκπροσώπων νομικών προσώπων σε περίπτωση πτώχευσης του νομικού προσώπου λειτουργεί ανασχετικά για την επιχειρηματικότητα, ενώ αποτρέπει ικανούς διαχειριστές από την ανάληψη της διαχείρισης επιχειρήσεων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση.

Με το άρθρο 104 επιχειρείται η άρση των προβλημάτων αυτών με την απαλλαγή των εκπροσώπων νομικών προσώπων που ενήργησαν καλόπιστα. Ως ειδική,η διάταξη αυτή υπερισχύει του άρθρου 50 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και άλλων διατάξεων που προβλέπουν αλληλέγγυα ευθύνη των εκπροσώπων νομικών προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 104

Απαλλαγή εκπροσώπων νομικού προσώπου

1.Φυσικό πρόσωπο που εκ του νόμου έχει αλληλέγγυα ευθύνη λόγω της εκπροσωπευτικής ή διοικητικής του σχέσης με οφειλέτη νομικό πρόσωπο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για οφειλές του πτωχού που προέκυψαν εντός της ύποπτης περιόδου ή και εντός των έξι(6) μηνών που προηγήθηκαν αυτής με την πάροδο τριάντα έξι (36) μηνών από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης, ή είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την κήρυξη της πτώχευσης ή την καταχώρηση της παρ.4του άρθρου3, όποιο από τα δύο προηγηθεί χρονικά,εκτός εάν εντός της παραπάνω προθεσμίας υποβληθεί προσφυγή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατά της απαλλαγής του.

2.Σε περίπτωση προσφυγής, το πτωχευτικό δικαστήριο, εκτιμώντας τα αίτια και τις συνθήκες της πτώχευσης, ύστερα από σχετική έκθεση του εισηγητή, στην οποία καταχωρούνται και οι τυχόν παρατηρήσεις του οφειλέτη και των πιστωτών, και αφού ακούσει τον σύνδικο, αποφαίνεται υπέρ της απαλλαγής, εάν το φυσικό πρόσωπο επιδεικνύει καλή πίστη τόσο κατά την κήρυξη της πτώχευσης όσο και κατά τη διάρκειά της, είναι συνεργάσιμος με τα όργανα της πτώχευσης, δεν ευθύνεται για πράξη ή παράλειψη του άρθρου 54 και η πτώχευση δεν οφείλεται σε δόλιες ενέργειές του. Δεν απαλλάσσονται πλήρως αυτοί που καταδικάστηκαν για κάποια από τις πράξεις του ενάτου κεφαλαίου του παρόντος ή για κάποια από τις κακουργηματικές πράξεις της κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης ή πλαστογραφίας του Ποινικού Κώδικα. Αν υπάρχει εκκρεμής ποινική δίωξη ή αστική αγωγή για κάποια από αυτές τις πράξεις ή παραλείψεις, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να αναβάλει την απόφασή του μέχρι την αμετάκλητη περάτωση της διαδικασίας. Η απόφαση ανακαλείται αν επέλθει μεταβολή πραγμάτων που να δικαιολογεί την ανάκληση.

3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζεται η διαδικασία διαγραφής απαιτήσεων του Δημοσίουκαι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης λόγω της απαλλαγής φυσικού προσώπου σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Ολόκληρο το σχέδιο του Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου, την αιτιολογική έκθεση και τη δημόσια διαβούλευση.

SHARE