Πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή συνεδρίασή του επέβαλε πρόστιμα ύψους 21.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα, αποφάσισε:

Την επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ στην εταιρεία Vie Finance ΑΕΠΕΥ, για παράβαση κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

Την επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ στην EUROBANK ERGASIAS ΑΕ, για παράβαση διατάξεων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

Την επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στον κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Ιατρικό Αθηνών ΑΕ», για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

Την επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ στην εταιρεία «Ιατρικό Αθηνών ΑΕ» λόγω μη υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επικαιροποιημένου καταλόγου της παρ. 5 του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

Τέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας NEWCO UNITED GROUP HELLAS SARL προς τους μετόχους της εταιρείας «Forthnet ΑΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3461/2006.

SHARE