Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου 600 υπαλλήλων ανακοίνωσε η Eurobank – Όλες οι λεπτομέρειες

Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου ανακοίνωσε η διοίκηση του Ομίλου Eurobank, με στόχο, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωσή της, να αντιμετωπιστούν με τα καλύτερα δυνατά μέσα οι σημερινές ανάγκες, συνθήκες και περιστάσεις, ιδιαίτερα στον χρηματοπιστωτικό Τομέα και με τους καλύτερους δυνατούς για τους εργαζόμενους όρους, δίνοντας παράλληλα κίνητρα στους εργαζομένους για αναζήτηση διαφορετικών επαγγελματικών και άλλων προσωπικών επιλογών.

Το πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ από την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 και θα διαρκέσει μέχρι και την Τρίτη 04 Ιουνίου 2019.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Eurobank που:
– Α. Είναι γεννημένοι έως και 01.01.1965 ανεξαρτήτως μονάδας απασχόλησης
– Β. Απασχολούνταν στις παρακάτω μονάδες κατά την 01.05.2019 (ανεξαρτήτως ημερομηνίας γέννησης):

Γενική Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων και πιο συγκεκριμένα στα καταστήματα των παρακάτω Νομών:

– Αιτωλοακαρνανίας

– Άρτας

–  Αχαΐας

– Βοιωτίας

– Ευβοίας

– Θεσπρωτίας

– Θεσσαλονίκης

– Ιωαννίνων

– Καρδίτσας

– Λάρισας

– Λευκάδας

– Μαγνησίας

– Πρέβεζας

– Τρικάλων

– Φθιώτιδας

– Φωκίδας

– Τομέας Εταιρικής Ασφάλειας Ομίλου

– Τομέας Προμηθειών Ομίλου

– Τομέας Group Loan Administration

– Τομέας Group Capital Markets & Custody Operations

– Τομέας Εργασιών Συναλλακτικής Τραπεζικής & Κεντροποιημένων Υπηρεσιών Ομίλου

– Μονάδα Customer File Completion

Επιπροσθέτως, οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω υπό Α και Β περιπτώσεις απαιτείται να έχουν συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή συμβάσεις έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου και με τελευταία συνεχή υπηρεσία στον Όμιλο
πάνω από 12 μήνες κατά την 01.05.2019 (για τον υπολογισμό της τελευταίας συνεχούς υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη και τυχόν συνεχόμενη/ες χρονικά προς την τελευταία σύμβαση/εις ορισμένου χρόνου).

Σε περιπτώσεις δανεισμού προσωπικού της Τράπεζας σε άλλη θυγατρική του Ομίλου, για την υπαγωγή τους ή όχι στο Πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η δανείστρια εταιρία.

Από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ρητώς εξαιρούνται:
– Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στο ιεραρχικό επίπεδο του Γενικού Διευθυντή, του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή και του Βοηθού Γενικού Διευθυντή κατά την 01.05.2019
– Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου κατά την 01.05.2019
– Οι αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών
– Οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει 12 μήνες τελευταίας συνεχούς υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 01.05.2019
– Οι εργαζόμενοι που έχουν ήδη υπογράψει αμοιβαία συμφωνία αποχώρησης στο παρελθόν με την Τράπεζα
– Οι εργαζόμενοι που δεν ανήκουν στις παραπάνω μονάδες της Τράπεζας κατά την 01.05.2019
– Οι εργαζόμενοι της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων που δεν εργάζονται σε καταστήματα των παραπάνω Νομών, καθώς και οι εργαζόμενοι των παραπάνω νομών που εργάζονται στις Περιφερειακές Αγορές, δηλαδή οι Διευθυντές Περιφέρειας Καταστημάτων, οι Επικεφαλής PB Περιφερειακής Αγοράς και οι Σύμβουλοι Σχέσεων Πελατών PB, οι Επικεφαλείς SB Περιφερειακής Αγοράς και οι Σύμβουλοι Σχέσεων Πελατών SB.

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, καλούνται να επιλέξουν μεταξύ:

Α) ενός συνολικού ποσού (Εφάπαξ Α), που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους ή

Β) μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 2 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του εφάπαξ Α ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας

Ειδικότερα όσοι είναι γεννημένοι έως και 01.01.1965, θα έχουν δύο επιπλέον επιλογές.

Θα μπορούν να επιλέξουν και μεταξύ:

Γ) μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 5 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του Εφάπαξ Α ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας και επιπλέον μιας οικειοθελούς παροχής (ποσοστό επί της αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.05.2019, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει άρθρο 8 και άρθρο 5) που επίσης θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας.

Δ) ενός συνολικού ποσού 2 (Εφάπαξ Β), που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους

Οι συγκεκριμένες επιλογές περιγράφονται παρακάτω:

A. ΕΦΑΠΑΞ Α

Το σύνολο των χρηματικών παροχών που θα λάβουν οι δικαιούχοι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με την επιλογή αυτή, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Παροχή βάσει ηλικίας:

Η παροχή βάσει ηλικίας θα καθορίζεται με βάση την 01/01/2019 και υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:

(β) Παροχή βάσει τόπου εργασίας:

Η παροχή βάσει τόπου εργασίας υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα για όσους εργαζόμενους απασχολούνταν εκτός της Περιφέρειας Αττικής κατά την 01.05.2019:

(γ) Παροχή βάσει τέκνων:

Καταβολή 2 επιπλέον μηνιαίων μισθών/αντιμισθίας για κάθε τέκνο, το οποίο κατά την 01.05.2019 δεν είχε συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του (ημερομηνία γέννησης από 02.05.1997 και μετά).

(δ) Ειδική Πρόσθετη Παροχή:

Στο ποσό, που προκύπτει από το σύνολο των παροχών (α)+(β)+(γ) του Προγράμματος, θα προστίθεται ποσό ίσο προς τον αναλογούντα φόρο αποζημίωσης και το νέο αυτό σύνολο θα αποτελεί το συνολικό μικτό ποσό παροχών του Προγράμματος (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΦΑΠΑΞ Α).

Μέγιστο και Ελάχιστο Όριο Παροχών Επιλογής Α

Στο συνολικό μικτό ποσό των παροχών που προκύπτει από το άθροισμα των (α)+(β)+(γ)+(δ) τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό € 160.000 και ελάχιστο το μικτό ποσό των € 20.000.

Πρόγραμμα-Εθελούσιας-Εξόδου-Προσωπικού

SHARE