Πλαστικά Κρήτης: Διανομή μερίσματος και επιστροφή κεφαλαίου

Την καταβολή µερίσµατος για τη χρήση 2017 και την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους θα προτείνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Πλαστικά Κρήτης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2018, όπως ανακοίνωσε σήμερα (27/4/2018) η εταιρεία, δημοσιεύοντας το οικονομικό της ημερολόγιο για το 2018.
Αναλυτικά το οικονομικό ημερολόγιο:
∆ευτέρα 30/04/2018: Ανακοίνωση και ∆ηµοσίευση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2017 έως 31/12/2017 κατά IFRS στις ιστοσελίδες της εταιρείας (www.plastikakritis.com) και του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).
Παρασκευή 29/06/2018: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων.
Παρασκευή 27/07/2018: Αποκοπή δικαιώµατος Μερίσµατος χρήσης 2017.
∆ευτέρα 30/07/2018: Ηµεροµηνία προσδιορισµού ∆ικαιούχων Μερίσµατος χρήσης 2017 (record date).
Παρασκευή 03/08/2018: Έναρξη καταβολής Μερίσµατος χρήσης 2017.
Παρασκευή 24/08/2018: Αποκοπή δικαιώµατος Επιστροφής Κεφαλαίου.
∆ευτέρα 27/08/2018: Ηµεροµηνία προσδιορισµού ∆ικαιούχων Επιστροφής Κεφαλαίου (record date).
Παρασκευή 31/08/2018: Έναρξη καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου.
Η εταιρεία σημειώνει ότι η διανοµή Μερίσµατος και η Επιστροφή Κεφαλαίου τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

SHARE