Πετρόπουλος: Αυξημένες πωλήσεις και EBITDA στο εννεάμηνο 2019

Αυξημένες πωλήσεις κατά 30,4% και αυξημένα EBITDA κατά 15,6% σε ετήσια βάση κατέγραψε στο εννέαμηνο η “Π. Πετρόπουλος”.

Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, οι πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 30 Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε €85,3 εκ (€65,4 εκατ. το 2018).

Tα ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθαν σε €4,5 εκατ. (€3,9 εκατ. το 2018).

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 30,6%, στα €3,2 εκ έναντι €2,4 εκ το 2018, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο, όπως το αντίστοιχο διάστημα του 2018 στα €1,6εκ.

Αυτό οφείλεται σε φόρο €561.256 ως αποτέλεσμα φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2014, 2015 και 2016.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 30.9.2019 ήταν 55,5%.

 

SHARE