Πειραιώς-Μεγάλου: Βελτίωση παντού – Στρατηγική για κερδοφορία και μείωση των κινδύνων

Στα 19 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Τρ. Πειραιώς το α’ 3μηνο του 2019, έναντι ζημίας 83 εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2018.
Τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε 360 εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2019 σημειώνοντας αύξηση 1% σε τριμηνιαία και 2% σε ετήσια βάση.
Οι εκταμιεύσεις δανείων ύψους 2,0 δισ. ευρώ το 4ο 3μηνο 2018 και το 1ο 3μηνο 2019, έχουν καλύτερα περιθώρια από το συνολικό χαρτοφυλάκιο, ενισχύοντας τη δυναμική των καθαρών εσόδων τόκων, ενώ σε αυτό συνεισέφερε και το βελτιωμένο κόστος χρηματοδότησης.
Το επιτόκιο των νέων προθεσμιακών καταθέσεων περιορίστηκε σε 61μ.β. το 1ο 3μηνο 2019, από 71μ.β. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Η Τράπεζα, επίσης, επωφελείται και από τη θετική επίδραση του κόστους χρηματοδότησης από πηγές χονδρικής, δεδομένης της εξάλειψης της χρηματοδότησης μέσω ELA από τα μέσα του 2018.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) αυξήθηκε το 1ο 3μηνο 2019 στις 248μ.β. από 243μ.β. το 4ο 3μηνο 2018 και 237μ.β. το 1ο 3μηνο 2018.

Χρήστος Μεγάλου (CEO Τρ. Πειραιώς): Η εστίασή μας παραμένει στη δημιουργία κεφαλαίου

«Η έναρξη του 2019 ήταν θετική για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι ανησυχίες για επιβράδυνση των μεγάλων οικονομιών και οι αβεβαιότητες γύρω από τις διαπραγματεύσεις για το Brexit και το διεθνές εμπόριο.
Αντίστοιχα, ιδιαίτερα θετική δυναμική κατέγραψαν τους πρώτους μήνες του έτους τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, αλλά και οι χρηματιστηριακές αξίες, καθώς σταδιακά κερδίζουν εκ νέου το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Το 1ο τρίμηνο 2019 η Τράπεζα Πειραιώς, βασιζόμενη στην πρόοδο που σημείωσε το 2018, κατέγραψε βελτίωση σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Τα καθαρά έσοδα τόκων κατά το 1ο τρίμηνο 2019 αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, κατά 2% ετησίως και 1% σε τριμηνίαια βάση, στα 360 εκατ. ευρώ.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 69 εκατ. ευρώ, σταθερά σε ετήσια βάση, ενώ η προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού κόστους συνεχίζει να αποδίδει καρπούς, με περαιτέρω υποχώρηση κατά 8% σε επαναλαμβανόμενη βάση το 1ο τρίμηνο του έτους, τόσο ετησίως όσο και σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2018.
Το καθαρό αποτέλεσμα της Τράπεζας για το 1ο τρίμηνο 2019 ανήλθε σε 19 εκατ. ευρώ από ζημία 83 εκατ. ευρώτο αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.
Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, το 1ο τρίμηνο 2019 συνεχίσαμε την μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά 0,5 δισ. ευρώ, εκπληρώνοντας τον στόχο μας, ενώ ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ από προβλέψης διατηρήθηκε στο 49%.
Η Τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου μείωσης των ΜΕΑ κατά 3,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.
Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού της σχεδιασμού, επικεντρώνεται σε όλες τις ευκαιρίες ανάπτυξης εργασιών, πάντα με κριτήριο τις διατηρήσιμες αποδόσεις έναντι των αναλαμβανόμενων κινδύνων.
Στην κατεύθυνση αυτή, προχωρήσαμε σε εκταμιεύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του έτους.
Με τον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 88% στο τέλος Μαρτίου 2019 από 97% ένα χρόνο πριν, είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε την αναμενόμενη ζήτηση για δάνεια.
Στο τέλος Μαρτίου 2019, ο pro-forma δείκτης εποπτικών κεφαλαίων CET-1 της Τράπεζας, διαμορφώθηκε στο 13,7%.
Η εστίασή μας παραμένει στη δημιουργία κεφαλαίου, τόσο οργανικά, όσο και υλοποιώντας ενέργειες που βελτιώνουν περαιτέρω την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της Τράπεζας.
Μαζί με τα αποτελέσματα 1ου 3μήνου 2019, ανακοινώνουμε το 5ετές πλάνο “Agenda 2023”, το οποίο περιλαμβάνει τους Στρατηγικούς μας Στόχους, που υποστηρίζονται από Βιώσιμες Λύσεις προκειμένου να ικανοποιήσουν όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη.
Συνεχίζουμε με συνέπεια στη στρατηγική για κερδοφορία, ενισχυμένη ρευστότητα, ενδυνάμωση του ισολογισμού και μείωση των κινδύνων, βασιζόμεμενοι στις βασικές μας τραπεζικές δραστηριότητες.»

Λειτουργικά έξοδα μειωμένα 8% σε ετήσια βάση

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών παρέμειναν σταθερά σε ετήσια βάση στα €69εκατ., με την επίδοσή τους να αναμένεται να ενισχυθεί στα επόμενα τρίμηνα που παραδοσιακά είναι ισχυρότερα.
Οι όγκοι προμηθειών από συμπληρωματικές εργασίες, για παράδειγμα από πιστωτικές κάρτες, βελτιώθηκαν, αποδεικνύοντας πως η στρατηγική μας σταδιακά αποδίδει καρπούς.
Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα σημείωσαν μείωση της τάξεως του 8% τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση το 1ο 3μηνο 2019, περιοριζόμενα στα 231 εκατ. ευρώ.
Το έργο “Horizon” που εστιάζει στη λειτουργική αριστεία μέσω του εξορθολογισμού πόρων, πρωτοβουλιών ψηφιοποίησης και αυτοματισμού και της γενικότερης εξοικονόμησης σε όλους τους τομείς, επιφέρει αποτελέσματα και αναμένουμε η μειούμενη αυτή τάση να συνεχισθεί κατά τα επόμενα τρίμηνα.
Ο λόγος κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε στο 52% το 1ο 3μηνο 2019.

Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 1ο 3μηνο 2019 ανήλθαν σε 214 εκατ. ευρώ, (+3% σε τριμηνιαία βάση).
Εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων εξόδων το 4ο 3μηνο 2018, μειώθηκαν κατά 6% σε τριμηνιαία βάση λόγω εποχικότητας.
Σε ετήσια βάση τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων αυξήθηκαν 9%, λόγω βελτιωμένων καθαρών εσόδων τόκων και λειτουργικών εξόδων.

Προβλέψεις δανείων

Οι προβλέψεις δανείων κατά το 1ο 3μηνο 2019, ανήλθαν σε 174εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 163εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2018.
Ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις, διαμορφώθηκαν στις 181μ.β.. H εκτίμηση του Ομίλου παραμένει αμετάβλητη για το έξοδο προβλέψεων ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις στις 160-180μ.β.για το 2019.

Καταθέσεις +2% ετησίως

Οι καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν στα 43,8 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2019, με ετήσια αύξηση 2%.
Σε τριμηνιαία βάση, οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 2% λόγω εποχικότητας και λόγω της επίπτωσης στις καταθέσεις από τις επιδοτήσεις αγροτών.
Το κόστος καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται το 1ο 3μηνο 2019 στις 42μ.β. για το σύνολο των καταθέσεων έναντι 46μ.β. ένα έτος πριν.

Βελτιωμένο προφίλ ρευστότητας και χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε στα 1,7δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2019 από €6,1δισ. πριν από ένα έτος (εκ των οποίων €2,1δισ. από τον ELA).
Η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA εξαλείφθηκε από τα μέσα Ιουλίου 2018.
Η Τράπεζα συνέχισε να αντικαθιστά τη χρηματοδότηση από διατραπεζικά repo με χρηματοδότηση από τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ με μηδενικό κόστος, χρησιμοποιώντας τις καλυμμένες ομολογίες της ύψους 4δισ. ευρώ που αποτελούν επιλέξιμα από την ΕΚΤ ενέχυρα.
Ως αποτέλεσμα, το υπόλοιπο χρηματοδότησης από διατραπεζικά repo περιορίσθηκε στα 1,5δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2019 από 1,7δισ. ευρώ στο τέλος του 2018.

Αύξηση εξυπηρετούμενων δανείων

Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών διαμορφώθηκαν στα 51,6δισ. ευρώ στo τέλoς Μαρτίου 2019, ενώ μετά από προβλέψεις στα 38,5δισ. ευρώ.
Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 0,6δισ. ευρώ κατά το 1ο 3μηνο 2019, με τις επιχειρηματικές χορηγήσεις να οδηγούν την άνοδο.
Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων έφτασαν τα 1,0δισ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2019, στα ίδια επίπεδα με το 4ο 3μηνο 2018.
Ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις της Τράπεζας διαμορφώθηκε στο 88%.

Δείκτης CET-1

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET-1) του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2019 ήταν στο 13,7% σε pro-forma βάση, προσαρμοσμένος α) για τη μείωση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού, λόγω της αποεπένδυσης από την Piraeus Bank Bulgaria, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο 2019, και β) για τα κέρδη της περιόδου.
Η Διοίκηση εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην ενίσχυση των κεφαλαιακών αποθεμάτων της Τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα επεξεργάζεται πρωτοβουλίες για να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση, δημιουργώντας αποθέματα κεφαλαίων που υπερβαίνουν τις εποπτικές υποχρεώσεις.
Ο δείκτης CET-1 (fully loaded) βελτιώνεται σταθερά τα τρία τελευταία τρίμηνα, κάτι που υποδεικνύει την πρόοδο της Τράπεζας όσον αφορά στην αποκατάσταση της κερδοφορίας.

Σε τροχιά επίτευξης της στρατηγικής μείωσης ΜΕΑ

Η συνολική μείωση των ΜΕΑ του Ομίλου ανήλθε στα 0,5δισ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2019, διαμορφώνοντας το υπόλοιπο τους στα 26,9δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2019.
Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις παρέμεινε στο επίπεδο του 49%.
Η ετήσια μεταβολή των ΜΕΑ ανήλθε σε -5,3δισ. ευρώ και ήταν αποτέλεσμα τόσο οργανικών όσο και μη οργανικών δράσεων.
Η Τράπεζα ολοκλήρωσε στις αρχές του 4ου 3μήνου 2018 συναλλαγές που αφορούσαν στην πώληση δύο χαρτοφυλακίων ΜΕΑ συνολικής μικτής λογιστικής αξίας ύψους 1,8δισ. ευρώ, ενώ άλλες δύο πωλήσεις χαρτοφυλακίων ΜΕΑ είναι υπό ολοκλήρωση, μία χαρτοφυλακίου καταναλωτικών μη εξασφαλισμένων δανείων συνολικής μικτής λογιστικής αξίας 0,7δισ. ευρώ, και μια άλλη χαρτοφυλακίου 0,5δισ. ευρώ εξασφαλισμένων ναυτιλιακών δανειών.
Η Τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου μείωσης των ΜΕΑ κατά 3,5δισ. ευρώ το 2019.

Δίκτυο καταστημάτων & εργαζόμενοι

Το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα στις 31 Μαρτίου 2019 αποτελούνταν από 548 μονάδες (-49 σε ετήσια βάση).
Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε 12.521 εργαζομένους το 1ο 3μηνο 2019, από τους οποίους οι 12.067 στην Ελλάδα.

Εκκίνηση Νέου Στρατηγικού Πλάνου: “Agenda 2023”

Η Τράπεζα Πειραιώς, διατηρώντας πρωταγωνιστική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά, αποτελεί βασικό μοχλό για την αποκατάσταση της δυναμικής της ελληνικής οικονομίας.
Η Τράπεζα Πειραιώς, υπό τη νέα της διοικητική ομάδα, παρουσιάζει το νέο στρατηγικό σχέδιο έως το 2023 με την επωνυμία “Agenda 2023”, που αντανακλά το όραμά της να είναι η πλέον αξιόπιστη Τράπεζα στην Ελλάδα.
Οι πυλώνες του πλασίου “Agenda 2023” είναι οι ακόλουθοι:
– Στρατηγικοί Στόχοι: τίθενται συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι στόχοι που τοποθετούν την Τράπεζα σε ξεκάθαρη πορεία πλήρους αποκατάστασης των θεμελιωδών της και ενίσχυσης της κερδοφορίας της.
– Ικανοποίηση των Ενδιαφερομένων Μερών: πρόκειται για την πλέον βασική προτεραιότητα της Τράπεζας. Ενδιαφερόμενα μέρη αποτελούν για την Τράπεζα οι πελάτες, οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές, και η κοινωνία ευρύτερα.
– Διατηρήσιμες Λύσεις: συγκροτείται ένα πλήρες πλαίσιο λύσεων, το οποίο, με εστιασμένη και αποτελεσματική υλοποίηση, θα επιτρέψουν την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων της Τράπεζας, με στόχο τη δημιουργία αξίας από όλες τις λειτουργίες της.
Οι παραπάνω βιώσιμες λύσεις αφορούν στα 3 παρακάτω πεδία:
1. Εξυγίανση ισολογισμού: η Τράπεζα θα συνεχίσει αποφασιστικά την απομόχλευση των κινδύνων του ισολογισμού της, με στόχο να φτάσει σε διεθνώς αποδεκτά επίπεδα, ήτοι σε μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ως ποσοστό των προ προβλέψεων δανείων.
Παράλληλα, η Τράπεζα σκοπεύει να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση, διασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσει να υπερτερεί σε κάθε στιγμή των εποπτικών απαιτήσεων κατά περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες.
2. Ανάπτυξη βασικών στοιχείων ενεργητικού: ενισχύοντας τις υφιστάμενες σχέσεις της με τα 5,3 εκατ. πελατών της, η Τράπεζα θα επικεντρωθεί στο να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της βασικής δραστηριότητάς της στην Ελλάδα, ενώ επιδιώκει να διατηρήσει το χαρακτήρα της ως Tράπεζας εξειδικευμένης στην παροχή υπηρεσιών προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.
Παράλληλα, στοχεύει σε αυξημένες εργασίες ιδιωτών, υπό το πρίσμα της αξιολόγησης των αναλαμβανόμενων κινδύνων.
Η Τράπεζα έχει προσδιορίσει τις προοπτικές εσόδων από όλους τους τομείς δραστηριότητας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πρωτοποριακής της ψηφιακής πλατφόρμας, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις.
3. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας: στόχος είναι η μεγιστοποίηση απόδοσης των πόρων που απασχολεί η Τράπεζα.
Αυτό θα επιτευχθεί με απλοποίηση της δομής, λήψης μέτρων εξορθολογισμού των δαπανών λειτουργίας, στοχευμένες επενδύσεις, καθώς και περαιτέρω ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης των εσωτερικών λειτουργιών.
Μέσω της εστιασμένης υλοποίησης της “Agenda 2023” και ως τα τέλη του 2023, η Τράπεζα αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα πλήρως αποτελεσματικό χρηματοπιστωτικό οργανισμό με δείκτη κόστους προς έσοδα στο επίπεδο του 40% και ικανοποιητικές αποδόσεις ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoΤΕ) σε υψηλό μονοψήφιο εύρος.

SHARE