Παπουτσάνης: Επιστρέφει μετρητά στους μετόχους με μείωση κεφαλαίου

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου προς επιστροφή μετρητών στους μετόχους αποφάσισε η Γ.Σ. των μετόχων της Παπουτσάνης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, “η εταιρεία με την επωνυμία “ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ” (η “Εταιρεία”) γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε την 27.02.2020 η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο Βαθύ του Δήμου Χαλκιδέων, στην οποία παρέστησαν ή/και αντιπροσωπεύθηκαν 16 μέτοχοι εκπροσωπούντες 19.468.111 μετοχές επί συνόλου 25.118.410 μετοχών, ήτοι 77,50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου.

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε όπως ο Νόμος ορίζει:

Αποφασίστηκε παμψηφεί η μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 753.552,30€ στο ποσό των 14.066.309,60€, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 μετοχών της Εταιρείας από 0,59€ σε 0,56€, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Αποφασίσθηκε παμψηφεί η παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο να θεσπίσει εντός ενός (1) έτους πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018 υπό όποιους όρους εντός του πλαισίου του νόμου κρίνει σκόπιμο, με δικαιώματα που θα αντιστοιχούν κατά το μέγιστο σε 250.000 μετοχές που θα εκδίδονται με αύξηση κεφαλαίου”.

SHARE