Π. Πετρόπουλος ΑΕΒΕ: Αύξηση πωλήσεων και κερδών το 2018

Οι πωλήσεις του Ομίλου Πετρόπουλου αυξήθηκαν κατά 28,5% και ανήλθαν σε 94 εκ  ευρώ (73,2 εκ. το 2017), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθε σε €6,2εκ έναντι 5,7εκ το 2017σημειώνοντας αύξηση 8,7%.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 33% και ανήλθαν σε 4,2εκ ευρώ έναντι 3,2εκ το 2017, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 9 % σε 2,5 εκ έναντι 2,3 εκ το 2017.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα 16,5εκ. ευρώ από 23,1εκ. το 2017 ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα  8,8εκ από 9,6εκ. ευρώ.

Τα μετρητά και ισοδύναμα μειώθηκαν σε 7,7εκ. από 13,5εκ. στις 31.12.2017.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 32εκ από 30εκ το 2017.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε 1,2εκ από αρνητικές 172 χιλ το 2017.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 31.12.2018 ήταν 59,3% έναντι 58,4% την 31.12.2017.

SHARE