ΟΠΑΠ: Η αιτιολογημένη Γνώμη του ΔΣ για την προαιρετική Δημόσια Πρόταση

Την Αιτιολογημένη Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. επί της υποβληθείσας Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της SAZKA Group a.s. και την Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η εταιρεία.

Το Δ.Σ. της εταιρείας σημειώνει:

Α.  Η  επιχειρηματική  στρατηγική  του  Προτείνοντος βασίζεται  στον  υφιστάμενο  επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας.

Β. Η Δημόσια Πρόταση δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό των εργαζομένων στην Εταιρεία, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.

Γ. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα του 9,12 Ευρώ ανά Μετοχή πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 9 παρ. 4του Νόμου, και βρίσκεται εντός των ορίων του Εύρους Αξίας ανά μετοχή που αναφέρεται στην Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.

SHARE