ΟΛΘ: Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών

Η “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.” ανακοινώνει τον ορισμό από 02.10.2018, του κ. Henrik Jepsen ως Γενικό Οικονομικό Διευθυντή και Διευθυντή Οικονομικού. Επιπλέον ορίζει ως αναπληρωτή του, τον κ. Αστέριο Μπρόζο.

SHARE