Νηρεύς: Ζημιές 15 εκατ. ευρώ και αρνητικό λειτουργικό EBITDA στο α΄ εξάμηνο

Υποχώρηση κύκλου εργασιών και διεύρυνση των ζημιών μετά από φόρους, εμφάνισε το α΄ εξάμηνο του έτους ο όμιλος Νηρεύς, που διατήρησε ωστόσο τα μερίδια του στην αγορά αυξάνοντας σημαντικά τις ποσότητες πώλησης ψαριών.

Ειδικότερα, το πρώτο εξάμηνο του 2019 οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 96,8 εκατ. ευρώ το 2019 έναντι 98,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Οι ποσότητες πώλησης των ψαριών ανήλθαν σε ιστορικά υψηλό επίπεδο σημειώνοντας αύξηση κατά 9,3% αντισταθμίζοντας τη μείωση της μέσης τιμής πώλησης κατά (7,8%). Η μείωση της μέσης τιμής πώλησης των ψαριών έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου οφείλεται στο συνεχή έντονο ανταγωνισμό από τους Τούρκους ιχθυοκαλλιεργητές, οι οποίοι αύξησαν ιδιαίτερα την παραγωγή τους τα τελευταία χρόνια.

Όσον αφορά στις πωλήσεις γόνου και τροφών σημειώθηκε μείωση επειδή η εταιρεία εφήρμοσε αυστηρή πιστωτική πολιτική με στόχο την αποφυγή επισφαλών απαιτήσεων λόγω των δυσμενών συνθηκών της αγοράς.

Οι εξαγωγές του Ομίλου ανήλθαν σε 78,4 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 81% των συνολικών πωλήσεων.

Το λειτουργικό EBITDA (προ της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανήλθε σε ζημίες 4,3 εκατ. ευρώ από 3,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018. Η μείωση του λειτουργικού EBITDA οφείλεται αποκλειστικά στην αρνητική επίδραση της μείωσης της μέσης τιμής πώλησης καθώς το κόστος παραγωγής διατηρήθηκε στο ίδιο επίπεδο με το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Το EBITDA μετά την επίδραση της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία ανήλθε σε ζημίες 8,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2019 ανήλθαν σε ζημιές 16,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 17,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Τα συνολικά μετά από φόρους αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2019 ανήλθαν σε ζημιές 15,0 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 13,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Ο Όμιλος, παρά το αρνητικό λειτουργικό ΕBITDA λόγω της σημαντικής μείωσης των τιμών πώλησης όπως αναφέρθηκε παραπάνω, παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 5,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 16,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018.

Οι επενδύσεις του Ομίλου σε πάγιο εξοπλισμό διαμορφώθηκαν σε 2,3 εκατ. ευρώ έναντι 4,6 εκατ. Ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 22,9 εκατ. ευρώ έναντι 30,1 εκατ. ευρώ στις 30/6/2018.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt), προ της επίδρασης από την αποτίμηση των δανείων του Ομίλου σε εύλογη αξία, ανήλθε στα 152,0 εκατ. ευρώ παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο όπως στις 31/12/2018.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt), μετά την επίδραση της αποτίμησης σε εύλογη αξία των νέων δανείων, ανήλθε στα 139,4 εκατ. ευρώ έναντι 138,6 εκατ. ευρώ στις 31/12/2018.

Τέλος, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 88.205.043,60 ευρώ διαιρούμενο σε 294.016.812 μετοχές με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ εκάστη, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε 133,6 εκατ. ευρώ στις 30/6/2019.

Ο κ. Αντώνης Χαχλάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε σχετικά: “Σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους για τη μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια, λόγω της επικράτησης ιδιαίτερα χαμηλών τιμών πώλησης, ο Όμιλος παρουσίασε ανθεκτικότητα και με την κατάλληλη διαχείριση, παρά το αρνητικό λειτουργικό EBITDA, πέτυχε θετικές ταμειακές ροές.

Ως αποτέλεσμα αυτών, η εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου εξυπηρετώντας ταυτόχρονα όλες τις υποχρεώσεις της καθώς και την καταβολή των αναλογούντων τόκων δανείων στις τράπεζες.

Παράλληλα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό, εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξαγοράς της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας που κατέχουν οι Τράπεζες από το Group Andromeda, για την οποία είμαστε αισιόδοξοι ότι θα δώσει νέα αναπτυξιακή ώθηση στην δραστηριότητα της εταιρείας”.

SHARE