Ναυτεμπορική: Έγινε δεκτή η προσωρινή διαταγή της Eurobank

Δεκτή έγινε η προσωρινή διαταγή της Eurobank, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για τη λήψη προληπτικών μέτρων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η “Ναυτεμπορική”.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η “Ναυτεμπορική” σε σχετική ανακοίνωση, συζητήθηκε στις 25.06.2019 η από 20.06.2019 αίτηση προσωρινής διαταγής της τράπεζας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.” ενώπιον του κ. Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) για τη λήψη προληπτικών μέτρων κατα άρθρο 70 παρ. 3 του Ν. 4307/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 ΠτΚ, στο πλαίσιο της από 18.06.2019 αίτησης περί θέσης της εταιρίας στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης.

Η προσωρινή διαταγή έγινε δεκτή με την υπΆ αριθμ. 3642/26.06.2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δυνάμει της οποίας:

–  Διατάχθηκε η αναστολή:
1.Των ατομικών διώξεων κατά της Εταιρίας,
2.Των μέτρων, εκκρεμών ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους οποιουδήποτε τρίτου, κατά της περιουσίας της Εταιρίας,
3.Της λήψης οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της συντηρητικής κατάσχεσης και της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, συναινετικής ή κατά αντιδικία κατά της Εταιρίας.

–  Διατάχθηκε η απαγόρευση:
1.Εκποίησης ή επιβάρυνσης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας,
2. διενέργειας συμψηφισμών,
3.διάθεσης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας και των συνοφειλετών της προς οποιονδήποτε τρίτο.

–  Διατάχθηκε η αναστολή των μέτρων διοικητικής εκτέλεσης από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και των μέτρων διασφάλισης της οφειλής κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013 κατά της Εταιρίας.

Από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Εταιρίας καθώς και οι τραπεζικοί της λογαριασμοί που είναι απαραίτητοι για την καθημερινή λειτουργία της (πληρωμή εργαζομένων, Δημοσίου, ΕΦΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών, οργανισμών κοινής ωφέλειας και λειτουργικών αναγκαίων εξόδων).

Όλα τα ανωτέρω ισχύουν μέχρι τη συζήτηση της από 18.06.2019 αίτησης και υπό τον όρο συζήτησης αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιμο.

SHARE