Μύλοι Λούλη: Αυξημένα τα κέρδη στο εξάμηνο

Βελτίωση μεγεθών εμφάνισε ο όμιλος Μύλοι Λούλη στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης ενώ αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις της διοίκησης για το σύνολο της χρήσης.
Η διοίκηση αναφέρει πως το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους αναμένεται να είναι αυξημένο σε σχέση με το πρώτο λόγω της εποχικότητας αλλά και της μέχρι τώρα τάσης.
Οι εκτιμήσεις της διοίκησης για την χρήση του 2019 είναι οι πωλήσεις να κυμανθούν στα 103 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο και 96 εκατ. ευρώ για την Εταιρεία, τα Κέρδη προ Φόρων στα 4,1 εκατ. ευρώ και 4 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, ενώ το EBITDA εκτιμάται να αποτελέσει το 9,5%-10% των πωλήσεων.
Οι Πωλήσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2019 στον Όμιλο ανήλθαν στα 50,51 εκατ. ευρώ από 46,23 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, αυξημένες κατά 9,27%.
Ανά τομέα δραστηριότητας, διαπιστώθηκε μια μείωση κατά 10,42% στις πωλούμενες ποσότητες καταναλωτικών προϊόντων, που υποχώρησαν για την φετινή περίοδο στους 8,6 χιλ. τόνους, ενώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο βρίσκονταν στους 9,6 χιλ. τόνους.
Η μείωση αυτή δεν επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις των καταναλωτικών προϊόντων καθώς εμφάνισαν αύξηση κατά 4,90% στο πρώτο εξάμηνο του 2019 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
Αντίθετα, στις πωλούμενες ποσότητες των παραγόμενων βιομηχανικών προϊόντων της Εταιρείας υπήρξε μια αύξηση στο πρώτο εξάμηνο του 2019 κατά 0,83% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Η αύξηση αυτή οδήγησε σε μια συνολική αύξηση των πωλήσεων επαγγελματικών προϊόντων κατά 7,9% στον Όμιλο και 9,0% στην Εταιρεία.
Τέλος, οι πωλήσεις μειγμάτων για την αρτοποιία και την ζαχαροπλαστική για το πρώτο εξάμηνο του 2019 εμφάνισαν συνολικές πωλήσεις ύψους 4,10 εκατ. ευρώ από 3,05 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, αυξημένες κατά 34,15%, ενώ η δραστηριότητα υπηρεσιών εκπαίδευσης του Ομίλου, για το πρώτο εξάμηνο του 2019, εμφάνισε συνολικές πωλήσεις ύψους 29 χιλ. από 49 χιλ. την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.
Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν στον Όμιλο στα 4,83 εκατ. ευρώ και στην Εταιρεία στα 4,42 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23,53% από 3,91 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 για τον Όμιλο και αυξημένα κατά 12,07% από 3,95 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 για την Εταιρεία.
Τα Καθαρά Κέρδη Περιόδου του Ομίλου προς απόδοση στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε κέρδος 1,01 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,56 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.
Ο Συνολικός Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου την 30 η Ιουνίου 2019 υποχώρησε σε 36,41 εκατ. ευρώ έναντι 37,85 εκατ. ευρώ την 30 η Ιουνίου 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,81%, ενώ ο συνολικός καθαρός δανεισμός της Εταιρείας την 30 η Ιουνίου 2019 κατήλθε σε 29,15 εκατ. ευρώ έναντι 35,68 εκατ. ευρώ την 30 η Ιουνίου 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά 18,29%.
Η διοίκηση αναφέρει πως το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους αναμένεται να είναι αυξημένο σε σχέση με το πρώτο λόγω της εποχικότητας αλλά και της μέχρι τώρα τάσης.
Οι εκτιμήσεις της διοίκησης για την χρήση του 2019 είναι οι πωλήσεις να κυμανθούν στα 103 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο και 96 εκατ. ευρώ για την Εταιρεία, τα Κέρδη προ Φόρων στα 4,1 εκατ. ευρώ και 4 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, ενώ το EBITDA εκτιμάται να αποτελέσει το 9,5%-10% των πωλήσεων.
Οι Πωλήσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2019 στον Όμιλο ανήλθαν στα 50,51 εκατ. ευρώ από 46,23 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, αυξημένες κατά 9,27%.
Ανά τομέα δραστηριότητας, διαπιστώθηκε μια μείωση κατά 10,42% στις πωλούμενες ποσότητες καταναλωτικών προϊόντων, που υποχώρησαν για την φετινή περίοδο στους 8,6 χιλ. τόνους, ενώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο βρίσκονταν στους 9,6 χιλ. τόνους.
Η μείωση αυτή δεν επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις των καταναλωτικών προϊόντων καθώς εμφάνισαν αύξηση κατά 4,90% στο πρώτο εξάμηνο του 2019 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
Αντίθετα, στις πωλούμενες ποσότητες των παραγόμενων βιομηχανικών προϊόντων της Εταιρείας υπήρξε μια αύξηση στο πρώτο εξάμηνο του 2019 κατά 0,83% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Η αύξηση αυτή οδήγησε σε μια συνολική αύξηση των πωλήσεων επαγγελματικών προϊόντων κατά 7,9% στον Όμιλο και 9,0% στην Εταιρεία.
Τέλος, οι πωλήσεις μειγμάτων για την αρτοποιία και την ζαχαροπλαστική για το πρώτο εξάμηνο του 2019 εμφάνισαν συνολικές πωλήσεις ύψους 4,10 εκατ. ευρώ από 3,05 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, αυξημένες κατά 34,15%, ενώ η δραστηριότητα υπηρεσιών εκπαίδευσης του Ομίλου, για το πρώτο εξάμηνο του 2019, εμφάνισε συνολικές πωλήσεις ύψους 29 χιλ. από 49 χιλ. την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.
Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν στον Όμιλο στα 4,83 εκατ. ευρώ και στην Εταιρεία στα 4,42 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23,53% από 3,91 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 για τον Όμιλο και αυξημένα κατά 12,07% από 3,95 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 για την Εταιρεία.
Τα Καθαρά Κέρδη Περιόδου του Ομίλου προς απόδοση στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε κέρδος 1,01 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,56 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.
Ο Συνολικός Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου την 30 η Ιουνίου 2019 υποχώρησε σε 36,41 εκατ. ευρώ έναντι 37,85 εκατ. ευρώ την 30 η Ιουνίου 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,81%, ενώ ο συνολικός καθαρός δανεισμός της Εταιρείας την 30 η Ιουνίου 2019 κατήλθε σε 29,15 εκατ. ευρώ έναντι 35,68 εκατ. ευρώ την 30 η Ιουνίου 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά 18,29%.

SHARE