Μοτοδυναμική: Στα 10.530.000 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ

Η “ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.”  (εφεξής  “η Εταιρεία”), κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά:

(α) την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, η οποία αποφασίσθηκε από την από 19.12.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και την από 17.04.2019 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

(β) την από 27.05.2019 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ευρώ 10.530.000, και διαιρείται σε 29.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,36 η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 29.250.000.

SHARE