Μεγάλη επιτυχία της Attica Group στο 5ετές ομόλογο – Προσφέρθηκαν 375 εκατ. ευρώ- Στο 3,4% η απόδοση – Κερδισμένοι επενδυτές, MIG, Πειραιώς

Χαράς ευαγγέλια για την MIG και την Τράπεζα Πειραιώς μετά την μεγάλη επιτυχία της έκδοσης του εταιρικού 5ετούς ομολόγου της Attica Group, μέσω του οποίου ο μεγαλύτερος ακτοπλοϊκός όμιλος της χώρας (ο τρίτος μεγαλύτερος στη Μεσόγειο και μέσα στους δέκα μεγαλύτερους στην Ευρώπη) αντλεί κεφάλαια ύψους 175 εκατ. ευρώ από την ελληνική αγορά. Υποβλήθηκαν από τους επενδυτές υπερδιπλάσιες προσφορές από το ποσόν που ζητήθηκε και η τελική απόδοση του τίτλου διαμορφώθηκε στο 3,4%.

Το 79,38% των μετοχών της εταιρείας βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο του μητρικού ομίλου της MIG, ενώ ποσοστό 11,844% ελέγχεται από την τράπεζα Πειραιώς.

Στους κερδισμένους της έκδοσης, πέρα από τη MIG και την Τράπεζα Πειραιώς, οι επενδυτές που πήραν μέρος, καθώς το εταιρικό ομόλογο της Attica Group θα έχει διάρκεια 5 χρόνων και δεν υπάρχει η δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής μετά τη συμπλήρωσης διετίας από την έκδοση. Αυτό σημαίνει ότι η απόδοση του 3,4% «κλειδώνεται» για 5 χρόνια, άρα, είναι «θωρακισμένη» απέναντι στο ενδεχόμενο να μειωθούν τα επιτόκια.

Από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν τα περίπου 100 εκατ. ευρώ προορίζονται για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού. Τα άλλα 25 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για να μπουν πλυντρίδες ρύπανσης (scrubbers) σε ορισμένα πλοία του στόλου της, στο πλαίσιο της αναμορφωμένης οδηγίας για καθαρά καύσιμα, που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2020. Τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ θα ενισχύσουν τα κεφάλαια κίνησης.

Ειδικότερα, η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου με εμπράγματες εξασφαλίσεις και την εισαγωγή των ομολογιών της «ΑTTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 24.07.2019, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ. 5 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 175.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €175 εκατ.

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €375,6 εκατ.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,40%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,40% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Οι Ομολογίες κατανεμήθησαν ως εξής:

α) 117.000 Ομολογίες (66,86% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθησαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και

β) 58.000 Ομολογίες (33,14% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθησαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

 

 

 

 

SHARE