Με 5,83% η BlackRock στην Alpha Bank

Η Alpha Bank A.E. (η «Τράπεζα») ενημερώνει, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ότι η BlackRock Inc., κατόπιν της από 4.6.2018 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 31.5.2018 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές σε ποσοστό κάτω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.
Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

SHARE