Με 32,23% η Τράπεζα Πειραιώς στη Νηρεύς

Στο 32,2349% διαμορφώνεται το ποσοστό της Τράπεζας Πειραιώς στη Νηρεύς.
Ειδικότερα, την 19.11.2019, η ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING πώλησε και μεταβίβασε στην κατά ποσοστό 100% μητρική της εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς» το σύνολο των μετοχών που κατείχε στην εταιρεία Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες, ήτοι 22.584.160 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, το οποίο αντιστοιχεί σε 7,6819% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Συνεπεία της ως άνω μεταβίβασης, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει άμεσα 94.766.845 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας και 94.768.300 δικαιώματα ψήφου (συμπεριλαμβανομένων 1.455 δικαιωμάτων ψήφου τα οποία ασκεί δυνάμει συμβάσεων ενεχύρασης), ήτοι συνολικά κατέχει ποσοστό 32,2349% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (μη συμπεριλαμβανομένων 24.061 ιδίων μετοχών άνευ δικαιωμάτων ψήφου).

SHARE