ΛΑΡΚΟ: Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που τερματίζει το “καθεστώς” των ασύλληπτων χρεών

Κατατέθηκε και ψηφίζεται την Τετάρτη από τη Βουλή η τροπολογία για την εξυγίανση της ΛΑΡΚΟ με την ένταξη της σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Η ΛΑΡΚΟ είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές 470 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο σε προμηθευτές, ασφαλιστικούς οργανισμούς, στο Δημόσιο και άλλους πιστωτές (εκ των οποίων τα 351,2 εκατ. οφείλονται στη ΔΕΗ).

Στην εισαγωγική έκθεση της τροπολογίας γίνεται αναφορά στο ιστορικό της ΛΑΡΚΟ, στο ιδιαίτερα επιβαρυντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα της, στα χρέη που έχει αλλά και στα πρόστιμα που επέβαλε το ευρωπαϊκό δικαστήριο καθώς και στο πώς θα γίνει η εξυγίανση της ή αν αυτό δεν επιτευχθεί η πτώχευση της εταιρείας.

Η ΛΑΡΚΟ έχει σήμερα κύριους μετόχους το ΤΑΙΠΕΔ (55,2%), την Εθνική Τράπεζα και τη ΔΕΗ και στο παρελθόν ήταν μια εκ των σημαντικότερων παραγωγών σιδηρονικελίου στην Ευρώπη.

Όμως, η δυσμενής οικονομική συγκυρία των τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος παραγωγής, έχουν καταστήσει την εταιρεία ζημιογόνα, με αποτέλεσμα να υπάρχει έκδηλη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της (470 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο) σε προμηθευτές, ασφαλιστικούς οργανισμούς, στο Δημόσιο και άλλους πιστωτές (εκ των οποίων τα 351,2 εκατ. οφείλονται στη ΔΕΗ).

Παράλληλα, το ιδιαίτερα επιβαρυντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμά της και η ανάγκη μετάβασης σε φιλικότερες για το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής, απαιτούν άμεσες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της δραστηριότητας της ΛΑΡΚΟ. Οι λειτουργικές ζημίες, τα συσσωρευμένα χρέη της εταιρείας και η αρνητική καθαρή της θέση καθιστούν αδύνατη την πρόσβασή της στο τραπεζικό σύστημα για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας της και την άντληση ρευστότητας.

Επιπροσθέτως με Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κρίθηκε ότι η ΛΑΡΚΟ έχει λάβει κρατικές ενισχύσεις μη συμβατές με την εσωτερική αγορά, με αποτέλεσμα να επιβληθεί στο κράτος η υποχρέωση ανάκτησης των ποσών της ενίσχυσης, ύψους 135,8 εκατ. ευρώ πλέον τόκων. Για όλους αυτούς τους λόγους με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η άμεση υπαγωγή της ΛΑΡΚΟ σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης μέσω μιας σύντομης και απλουστευμένης διαδικασίας.

Μεσοπρόθεσμος στόχος είναι η εξυγίανση και συνέχιση της δραστηριότητας εξόρυξης σιδηρομεταλλεύματος και παραγωγής νικελίου στην Ελλάδα, μέσω της αναδιάρθρωσης, προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της απασχόλησης, χωρίς να σταματήσει η λειτουργία της εταιρείας. Με τη ρύθμιση ορίζεται ότι μέρος της περιστολής των δαπανών θα αφορά τη μείωση κατά 25% του μισθολογικού κόστους μεσοσταθμικά, ώστε να ληφθεί πρόνοια να επιβαρυνθούν περισσότερο οι υψηλόμισθοι εκ του προσωπικού.

Παράλληλα, ο διαχειριστής θα αναλάβει την καταγραφή του συνόλου του ενεργητικού και του παθητικού της ΛΑΡΚΟ και την εκπόνηση σχεδίου δράσης που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο επιχειρησιακές και χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις και προβλέψεις για την περίοδο της ειδικής διαχείρισης . Κύριος στόχος του είναι να προβεί στην εκποίηση του συνόλου ή μέρους των στοιχείων του ενεργητικού μέσω του πλειοδοτικού διαγωνισμού της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η απουσία οικονομικής συνέχειας της επιχείρησης με τους αγοραστές των ως άνω περιουσιακών στοιχείων.

Στη συνέχεια, ο διαχειριστής θα διανείμει το τίμημα που θα προκύψει από την εκποίηση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης στους πιστωτές της εταιρείας που θα έχουν περιληφθεί στον πίνακα κατάταξης που θα καταρτίσει.
Προβλέπονται ακόμα χρονικά ορόσημα για την εκτέλεση του έργου της ειδικής διαχείρισης, με πρόβλεψη η τυχόν μη τήρησή τους να οδηγεί την εταιρεία σε πτώχευση, ώστε αφενός να μην διαιωνίζεται το έργο της ειδικής διαχείρισης σε βάρος κάθε Έλληνα φορολογούμενου και αφετέρου να συμπράξουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης της επιχείρησης και διάσωσης της δραστηριότητας.

 

Προσωρινή “άφεση αμαρτιών” από τη ΔΕΗ στη ΛΑΡΚΟ – Διευκολύνεται η πώληση

 

Χατζηδάκης: Η ΛΑΡΚΟ χρωστάει 500 εκατ. – Ο κ. Τσίπρας ξέχασε να μας πει ότι έψαχνε ιδιώτη επενδυτή

SHARE