Λάμψα: Σύμβαση κάλυψης κοινού ομολογιακού €80 εκατ. με Alpha Bank, ETE και Eurobank

Η Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.6 του Κανονισμού ΧΑ, ότι τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2019 προέβη στην υπογραφή Σύμβασης Κάλυψης Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου διάρκειας δέκα (10) ετών και ποσού έως 80.000.000, δυνάμει της οποίας οι «ALPHA BANK A.E.», «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» συμφώνησαν να καλύψουν, αναλάβουν και αγοράσουν τους τίτλους ομολογιών που η Εταιρεία θα εκδώσει και θα παραδώσει σε αυτές.

Ως συμβατικό επιτόκιο του ομολογιακού δανείου συμφωνήθηκε το άθροισμα του επιτοκίου EURIBOR εξαμήνου πλέον περιθωρίου.

Η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα πραγματοποιηθεί σε -κατ’ ανώτατο όριο- τέσσερις σειρές ομολογιών, το προϊόν της έκδοσης των οποίων θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας, τη χρηματοδότηση μέρους του κόστους ανακαίνισης της ξενοδοχειακής μονάδας (πρώην King’s Palace) επί της οδού Κριεζώτου αριθμ. 2 στην Αθήνα και τη χρηματοδότηση επενδύσεων επί των ξενοδοχειακών μονάδων «ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ» και «KING GEORGE».

Οι όροι του ως άνω δανείου κρίνονται ιδιαίτερα ευνοϊκοί από πλευράς αποδόσεως και αντανακλούν την εμπιστοσύνη που δημιουργούν τα υγιή μεγέθη της επιχείρησης.

SHARE