Κορρές: Πώληση 1.220 μετοχών από τον κ. Δημήτρη Βιδάκη

 

Γνωστοποίηση συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 ΑΠΟ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.

Η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (Εταιρεία) σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει ότι στις 26.2.2018 της γνωστοποιήθηκε από τον κ. Δημήτρη Βιδάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλος του ΔΣ της Εταιρείας, ότι στις 26.2.2018 προχώρησε στην πώληση 1.220 μετοχών της Εταιρείας στην Nissos Holdings (CY) Ltd, αξίας 6.197,6 ευρώ.

SHARE