Καρέλιας: Καθαρό μέρισμα 8,55 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η τακτική Γ.Σ

Τη διανομή καθαρού μερίσματος ύψους 8,55 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Καπνοβιομηχανία Καρέλια που έλαβε χώρα στις 26 Ιουνίου.

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 01.07.2019, και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 08.07.2019, μέσω της τραπέζης Alpha Bank Cyprus Ltd από διαθέσιμα της εταιρείας στο εξωτερικό.

Αναλυτικότερα, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ον: Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ. Π. Χ. Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018, των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.

ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.

Αποφασίστηκε με φανερή ψηφοφορία στην οποία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μετείχαν μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι και ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων αφού είχαν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου, η έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη
χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018, καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.

ΘΕΜΑ 3ον: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών / αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018 και έγκριση της προκαταβολής αμοιβών των ως άνω προσώπων από την 01η Ιουλίου 2019 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 3 του κωδ. ν. 2190/1920, η οποία εφαρμόζεται εν προκειμένω δυνάμει της παραγράφου 7 του άρθρου 187 “Μεταβατικές Διατάξεις” του Ν. 4548/2018 και κατά πάγια τακτική της εταιρίας, οι μισθοί και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, κατά τη χρήση 2018, ήτοι:

1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους για προσφερθείσες από αυτούς υπηρεσίες, βάσει συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας, συνολικό μικτό ποσό Ευρώ 205.356,00.

2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, μικτό συνολικό ποσό Ευρώ 240.000,00.
Εγκρίθηκε επίσης η προκαταβολή των μικτών μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2019 (από 01/07/2019 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018), ως εξής:

1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους για προσφερθείσες από αυτούς υπηρεσίες, βάσει συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας, συνολικό μικτό ποσό σε ετήσια βάση 205.356,00 Ευρώ.

2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, μικτό συνολικό ποσό σε ετήσια βάση 264.000,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 4ον: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας για τους ελέγχους των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019 και έγκριση της αμοιβής του.

Για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2018, η Γενική Συνέλευση λαμβάνουσα υπ΄ όψιν ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουλίου 2018 εξέλεξε τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2018 την Ελεγκτική Εταιρεία “ΚPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.” (Ορκωτός Ελεγκτής Νικόλαος Βουνισέας), Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Στρατηγού Τόμπρα 3 και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο (με θετική ψήφο των ανεξάρτητων μελών του) πρότεινε ομόφωνα ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 3 περίπτωση στ΄ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, εξέλεξε ως ελεγκτή της Εταιρείας την Ελεγκτική Εταιρεία “ΚPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.” που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Στρατηγού Τόμπρα 3, και ενέκρινε την αμοιβή της.

ΘΕΜΑ 5ον: Έγκριση διάθεσης των ετήσιων κερδών της χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018 και διανομής μερίσματος.

Αποφασίστηκε η έγκριση της διανομής των εταιρικών κερδών της χρήσης 2018, καθώς επίσης και η διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των Ευρώ 9,50 (μικτό) ανά μετοχή και μετά την αφαίρεση του κατά νόμο προβλεπομένου φόρου στο ποσό των Ευρώ 8,55 (καθαρό) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 37 παρ. α του καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύουν.

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 01.07.2019, και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 08.07.2019, μέσω της τραπέζης Alpha Bank Cyprus Ltd από διαθέσιμα της εταιρείας στο εξωτερικό.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 02.07.2019 (record date).

ΘΕΜΑ 6ον: Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, καθώς και λοιπές συναφείς φραστικές προσαρμογές, αναδιατυπώσεις και αναριθμήσεις εδαφίων και παραγράφων του ισχύοντος καταστατικού. Ειδικότερα, τροποποιήσεις και συναφείς προσαρμογές, αναδιατυπώσεις και αναριθμήσεις των άρθρων 2, 5 έως 24 και 26 έως 40 και προσθήκη τίτλων στο σύνολο των άρθρων του καταστατικού.

Αποφασίστηκε η τροποποίηση, προσαρμογή και εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το σχέδιο αποφάσεως Γ.Σ. που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρίας και η εξουσιοδότηση του Δ.Σ. προκειμένου αυτό να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έγκριση και καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και την υλοποίηση της ληφθείσας απόφασης της Γ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων τροποποιήσεων και προσαρμογών των όρων του καταστατικού με βάση τις υποδείξεις των εποπτικών αρχών, προκειμένου να καταστεί εφικτή η εμπρόθεσμη (σύμφωνα με το νόμο και τους Κανονισμούς του Χ.Α.) τροπή των ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές.

ΘΕΜΑ 7ον: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε σύμφωνα με το ά. 110 και 111 του Ν. 4548/2018, η Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για τον Γενικό Διευθυντή ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το σχέδιο αποφάσεως Γ.Σ. που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

SHARE