Κανάκης: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 100% των μετοχών από την Orkla Food

Το σύνολο των μετοχών της Κανάκης κατέχει πλέον η Orkla Food Ingredients, μετά την ολοκλήρωση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Κανάκης, στις 23 Αυγούστου 2019 ολοκληρώθηκε η καταχώρηση της Orkla Food Ingredients AS, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου 79.877 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας, στις οποίες αφορούσε το δικαίωμα εξαγοράς που ασκήθηκε δυνάμει της από 4/850/01.08.2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ως εκ τούτου η Orkla κατέχει σήμερα άμεσα συνολικά 7.500.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

SHARE