Ηρωίνη 83 κιλά στα Πατήσια! Συλλήψεις με τη βοήθεια του Γραφείου D.E.A. της Πρεσβείας των Η.Π.Α

ÌåôÜ áðü óõóôçìáôéêÞ Ýñåõíá êáé áîéïðïßçóç ðëçñïöïñéþí ãéá åéóá÷èåßóá óôçí åëëçíéêÞ åðéêñÜôåéá ìåãÜëçò ðïóüôçôáò çñùßíçò, ðñïåñ÷üìåíçò áðü ôçí Ôïõñêßá êáé óå óõíåñãáóßá ìå ôï Ãñáöåßï D . E . A . ôçò Ðñåóâåßáò ôùí Ç.Ð.Á. óôçí ÁèÞíá, áðïêáëýöèçêå ç äñÜóç åãêëçìáôéêÞò ïñãÜíùóçò, ç ïðïßá äñáóôçñéïðïéåßôï óõóôçìáôéêÜ óôç äéáêßíçóç óçìáíôéêþí ðïóïôÞôùí çñùßíçò. Óôï ðëáßóéï ôçò Ýñåõíáò êáé ýóôåñá áðü åîáêñéâþóåéò ÷þñùí, óôïé÷åßùí áôüìùí êáé äçìéïõñãßáò profile , åðåôåý÷èç ï åíôïðéóìüò ôùí ìåëþí ôçò åãêëçìáôéêÞò ïñãÜíùóçò êáèþò êáé ï ÷þñïò ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôï ãéá ôçí áðüêñõøç - áðïèÞêåõóç ôùí íáñêùôéêþí. Êáôüðéí ôùí áíùôÝñù ïñãáíþèçêå êáé ðñáãìáôïðïéÞèçêå, ôçí 1ç Éïõëßïõ 2019 ôï áðüãåõìá óôá ÐáôÞóéá, áóôõíïìéêÞ åðé÷åßñçóç, ìå ôç óõíäñïìÞ êáé áóôõíïìéêþí ôçò ÅéäéêÞò ÊáôáóôáëôéêÞò ÁíôéôñïìïêñáôéêÞò ÌïíÜäáò (Å.Ê.Á.Ì.) ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åðé÷åßñçóçò óõíåëÞöèçóáí äýï (2) áëëïäáðïß, çëéêßáò 47 êáé 49 åôþí, ìÝëç ôçò ïñãÜíùóçò. ÅðéðëÝïí ôáõôïðïéÞèçêå êáé áíáæçôåßôáé 25÷ñïíç çìåäáðÞ óõíåñãüò ôïõò. Óôï ðëáßóéï ôùí åñåõíþí âñÝèçêå êáé êáôáó÷Ýèçêå óõíïëéêÞ ðïóüôçôá çñùßíçò âÜñïõò -82- êéëþí êáé -724- ãñáììáñßùí, óõóêåõáóìÝíç: óå (35) ÷Üñôéíá êïõôéÜ õðïäçìÜôùí, åíôüò ôùí ïðïßùí õðÞñ÷áí (56) ðëáóôéêÝò óõóêåõáóßåò, áåñïóôåãþò óöñáãéóìÝíåò, óõíïëéêïý ìéêôïý âÜñïõò (55) êéëþí êáé (575) ãñáììáñßùí êáé óå (56) íÜéëïí óõóêåõáóßåò, óõíïëéêïý ìéêôïý âÜñïõò (27) êéëþí êáé (149) ãñáììáñßùí. Ç áîßá ôùí êáôáó÷åèåéóþí ðïóïôÞôùí çñùßíçò, óôçí ðáñÜíïìç áãïñÜ, õðåñâáßíåé ôï ðïóüí ôïõ -1.650.000- åõñþ. (EUROKINISSI/ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ)

Ένα ακόμη καίριο χτύπημα στα κυκλώματα ναρκωτικών κατάφερε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, που εξάρθρωσε σπείρα διεθνικού χαρακτήρα, η οποία δραστηριοποιείτο στην εισαγωγή από την Τουρκία, αποθήκευση και περαιτέρω διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης στην Ελλάδα, καθώς και διαμετακόμιση σε χώρες της Ευρώπης.

Σημειώνεται, ότι κατασχέθηκαν 83 κιλά ηρωίνης, η αξία της οποίας στην παράνομη αγορά, υπερβαίνει, σύμφωνα με την αστυνομία, το ποσόν του 1.650.000 ευρώ.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης αποκαλύφθηκε έπειτα από συστηματική έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών για μεγάλη ποσότητα ηρωίνης που εισήχθη στην Ελλάδα, προερχόμενη από την Τουρκία και σε συνεργασία με το Γραφείο D.E.A. της Πρεσβείας των Η.Π.Α, στην Αθήνα.

Σε ειδική αστυνομική επιχείρηση που οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε, χθες το απόγευμα, στα Πατήσια, με τη συνδρομή και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) της ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 47 και 49 ετών, μέλη του κυκλώματος. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 25χρονη συνεργός τους. Εκτός από τα ναρκωτικά, κατασχέθηκαν χρήματα και κινητά τηλέφωνα, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

 

SHARE