Ιατρικό Αθηνών: Στις 10 Ιουλίου η ΓΣ για εκλογή ΔΣ

Την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Ιατρικού Αθηνών που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουλίου 2019 αντί για τις 21 Ιουνίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι στην Ετήσια  Τακτική  Γενική Συνέλευση  που θα γίνει την 10η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε΄) στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης  01/01/2018 – 31/12/2018 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

2 Έγκριση  της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 σύμφωνα με το  άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

3. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική  χρήση 2018.

4.  Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και  προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2019.

5. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τoν τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2018.

6. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2019.

7. Ανακοίνωση της από  1-10-2018 εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του. Ορισμός των ανεξαρτήτων μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.

9. Εκλογή μελών και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Προέγκριση αμοιβών μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019.

10. ‘Eγκριση Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.

11. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία.

12. Διάφορες ανακοινώσεις.

SHARE