Ιασώ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. – Η Επιτροπή Ελέγχου

Σε σώμα συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Ελέγχου του Ιασώ.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εισηγμένη, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (καλουμένη στο εξής ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, τα ακόλουθα:
(Α) Την 09.10.2019, εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 1706092 ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., της με αριθμό 101704/09.10.2019 απόφασης (ΑΔΑ: ΨΗ59465ΧΙ8-ΡΧΞ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της Εταιρίας, (μεταξύ των οποίων και του άρθρου 5 παρ. 1 για τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας), όπως αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 09.09.2019.

Εφόσον συντελέσθηκε η αναγκαία δημοσιότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγη από την ως άνω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε στις 11.10.2019 σε σώμα ως εξής:

1. Σταματίου Γεώργιος του  Ιωάννη, Εκτελεστικό Μέλος – Πρόεδρος.
2. Δουλγεράκης Εμμανουήλ του Φωτίου, Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Βασιλόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη,  Μη Εκτελεστικό Μέλος.
4. Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5. Σπυρόπουλος Σπυρίδων του Παύλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Alvarez – Demalde Federico, του Jovino, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Van Steenkiste James Peter, του Dwight, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
8. Παπαγεωργίου Πέτρος του Πέτρου, Ανεξάρτητο μη  Εκτελεστικό Μέλος.
9. Παπαϊωάννου Ευθύμιος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη  Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την απόφαση της από 09.09.2019 Γενικής Συνέλευσης θα είναι τριετής, αρχόμενη σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, την 09.10.2019, ημέρα δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. της ανακοίνωσης για την τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, και θα λήγει την 09.10.2022, παρατεινόμενη αυτόματα, βάσει του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας αλλά και του άρθρου 85 παρ. 1 του ν. 4548/2019 όπως ισχύει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Yπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων παραμένει ο Διευθύνων Σύμβουλος Εμμανουήλ Δουλγεράκης.
(Β) Εφόσον την 09.10.2019 ξεκίνησε η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με την οποία η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09.09.2019 αποφάσισε να συμπίπτει και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου που εκλέχθηκε από την ίδια Γενική Συνέλευση, την 11.10.2019, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής,  Μη μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου
2. Παπαγεωργίου Πέτρος του Πέτρου, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς,  Ανεξάρτητο μη  Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος Επιτροπής Ελέγχου.
3. Παπαϊωάννου Ευθύμιος του Ιωάννη, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Ανεξάρτητο μη  Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος Επιτροπής Ελέγχου.
4. Barry Broomberg του Louis Bertram, Μη μέλος του Δ.Σ., Μέλος Επιτροπής Ελέγχου.

SHARE