Η απάντηση της Euromedica για την προσωρινή δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων

 

Η Euromedica σχετικά με  την προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύθηκε κάθε υλική και νομική μεταβολή της κινητής περιουσίας της εταιρείας, απαντά με σημερινή της  ανακοίνωση ότι σχεδιάζει να “απαντήσει / αντικρούσει” τα ευρήματα που επικαλείται η DV01 Asset Management για την εν λόγω διαταγή, “με στόχο την άμεση επίλυση / ανάκληση ή / και περιορισμό της ανωτέρω προσωρινής διαταγής”.

Δεσμεύεται προσωρινά η κινητή περιουσία της Euromedica

Αναλυτικά, η εταιρεία αναφέρει τα εξής:

“Σε απάντηση επιστολής που στάλθηκε στην Εταιρεία τόσο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και από το Χρηματιστήριο, αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα, η Εταιρεία επιθυμεί να γνωστοποιήσει στο επενδυτικό κοινό τα κάτωθι:

Στις 02.08.2018 η εταιρεία με την επωνυμία DV01 Asset Management ως διαχειρίστρια, του Ν. 4354/2015, των απαιτήσεων και εν γένει δικαιωμάτων της Healthcare Investors II (Greece) LLC για δανειακές συμβάσεις της Εταιρείας με το τραπεζικό ίδρυμα Eurobank, συνολικού ύψους 54.705 χιλ. ευρώ, τις οποίες απέκτησε η Healthcare Investors II (Greece) LLC δυνάμει πωλήσεως και μεταβιβάσεως, κοινοποίησε αίτηση για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

Κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 03.08.2018 η Εταιρεία υπέβαλε αίτημα αναβολής, προκειμένου να προετοιμάσει τις θέσεις της, το οποίο δεν έγινε δεκτό. Εκδόθηκε προσωρινή διαταγή, χωρίς την παράσταση της εταιρείας, με την οποία απαγορεύθηκε κάθε υλική και νομική μεταβολή της κινητής περιουσίας της Εταιρείας, των απαιτήσεων και των ειδικών περιουσιακών στοιχείων της στα χέρια της ιδίας ή τρίτων, με εξαίρεση την πληρωμή μισθοδοσίας, έως του ποσού των 54.705 χιλ. ευρώ. Η νομική και κυρίως η ουσιαστική βασιμότητα της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων θα κριθεί κατά τη συζήτησή της στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 21.09.2018.

Βάση για την λήψη της εν λόγω προσωρινής διαταγής αποτέλεσαν πληροφορίες και ευρήματα που επικαλείται η DV01 Asset Management, τα οποία η Εταιρεία θα απαντήσει / αντικρούσει με στόχο την άμεση επίλυση / ανάκληση ή / και περιορισμό της ανωτέρω προσωρινής διαταγής.

Λόγω του αντικειμένου της δραστηριότητας της Εταιρείας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας και της επιτακτικής ανάγκης διαφύλαξης του έννομου αγαθού της υγείας και της ζωής των νοσηλευόμενων ασθενών της, η Εταιρεία ανέλαβε άμεσα τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες για την επικοινωνία με τους πιστωτές της και με στόχο την ταχύτερη διευθέτηση του θέματος.

Η διοίκηση της Εταιρείας, επί σκοπώ προστασίας του επενδυτικού κοινού και πάντοτε τηρούσα τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεις της, διαβεβαιώνει ότι μοναδικός γνώμονας αυτής αποτελεί το εταιρικό συμφέρον, η διαφύλαξη της ομαλής λειτουργίας της εταιρείας, η προστασία των μετόχων, των πιστωτών και των εργαζομένων της και η προστασία της υγείας και της ζωής των νοσηλευόμενων ασθενών της.

Η Εταιρεία με την δέουσα υπευθυνότητα άμεσα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά με το αποτέλεσμα των αναληφθεισών ενεργειών”.

SHARE