Frigoglass: Καθαρά κέρδη 5,6 εκατ. ευρώ το 2019

Καθαρά κέρδη 5,6 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το 2019 η Frigoglass ΑΒΕΕ, έναντι καθαρών ζημιών ύψους 8,7 εκατ. ευρώ το 2018.

Τα κυριότερα στοιχεία του έτους 2019, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, διαμορφώνονται ως εξής:
– Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης σε Ευρώπη και Ασία κυρίως λόγω της αύξησης του μεριδίου αγοράς και των παραγγελιών από στρατηγικούς πελάτες

– Διψήφια αύξηση των πωλήσεων του κλάδου Υαλουργίας ως αποτέλεσμα της αύξησης του όγκου πωλήσεων και τιμών

– Βελτίωση του συγκρίσιμου περιθωρίου EBITDA κατά 130 μονάδες βάσης, σε 14,9%

– Αύξηση των συγκρίσιμων προσαρμοσμένων ελεύθερων ταμειακών ροών κατά 55%, ανερχόμενες σε €19,5 εκατ., παρά τις αυξημένες επενδύσεις με στόχο την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

– Βελτίωση του δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA στο 3,1, σε σχέση με 4,0 το 2018

– Επιτυχημένη έκδοση, τον Φεβρουάριο του 2020, ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης συνολικού ύψους €260 εκατ., με επιτόκιο τοκομεριδίου 6,875% και λήξης 2025, τα έσοδα από τις οποίες χρησιμοποιηθήκαν κυρίως για την αποπληρωμή των προηγούμενων πιστωτικών γραμμών και ομολογιών λήξης 2021/22

Κυριότερα στοιχεία του τετάρτου τριμήνου 2019:
– Πωλήσεις και συγκρίσιμο EBITDA σύμφωνα με τις προβλέψεις μας
– Διατήρηση της αύξησης των πωλήσεων του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης ως αποτέλεσμα της ισχυρής ζήτησης από στρατηγικούς πελάτες
– Αύξηση των πωλήσεων του κλάδου Υαλουργίας κατά 5% ως επακόλουθο της αύξησης τιμών και της ισχυροποίησης του Νάιρα Νιγηρίας έναντι του Ευρώ.
– Διατήρηση του συγκρίσιμου περιθωρίου EBITDA στο 9%

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε: “Είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματά μας το 2019, όπου για άλλη μια χρονιά σημειώθηκε αύξηση των πωλήσεων, βελτίωση του περιθωρίου EBITDA και δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών. Συνεχίσαμε να υλοποιούμε τα μέτρα λειτουργικής βελτίωσης που έχουμε πάρει σε όλες μας τις δραστηριότητες, προωθήσαμε την καινοτομία και επικεντρωθήκαμε στις στρατηγικές μας επενδύσεις για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.”

Αναλυτικά, η εταιρεία σημειώνει τα εξής:
Τα αποτελέσματα για το σύνολο του έτους ήταν ισχυρά και σύμφωνα με τις προσδοκίες μας. Το 2019 ήταν μια ακόμη χρονιά που επιτύχαμε αύξηση των πωλήσεων, βελτίωση των συγκρίσιμων Κερδών Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) και δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών. Οι πωλήσεις του Ομίλου το τέταρτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 9,7% σε €97,5 εκατ., επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξη του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης στην Ευρώπη και την Ασία, καθώς και την αύξηση τιμών στον κλάδο Υαλουργίας.

Το μικτό κέρδος (εξαιρουμένων των αποσβέσεων και πριν από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16) αυξήθηκε κατά 43,0% σε €23,9 εκατ. το τρίμηνο. Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά περίπου 570 μονάδες, σε 24,5%, ως αποτέλεσμα της απορρόφησης του κόστους λόγω της αύξησης του όγκου πωλήσεων, του βελτιωμένου μείγματος προϊόντων και της συνεχιζόμενης βελτίωσης της παραγωγικότητας στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης. Το μικτό περιθώριο ενισχύθηκε επίσης από την αύξηση τιμών και το χαμηλότερο κόστος παραγωγής στις μονάδες παραγωγής γυάλινων φιαλών στη Νιγηρία.

Τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των αποσβέσεων και πριν από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16) αυξήθηκαν κατά 55,0% σε €15,5 εκατ. το τρίμηνο. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγαλύτερες δαπάνες που σχετίζονται με παροχή εγγυήσεων προϊόντων, ως αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεων, σε έξοδα για πληροφοριακά συστήματα λόγω της υλοποίησης της πλατφόρμας SAP και σε έξοδα που συνδέονται με το πρόγραμμα παροχών σε εργαζομένους βάσει των επιδόσεών τους. Συνεπώς, τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό των πωλήσεων αυξήθηκαν κατά περίπου 460 μονάδες βάσης σε 15,9%,

Τα συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 9,1%, σε €8,8 εκατ. το τρίμηνο. Το περιθώριο EBITDA παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, σε 9,0%. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε €1,4 εκατ., έναντι €5,4 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, ενισχυόμενα από τα συναλλαγματικά κέρδη. Η Frigoglass σημείωσε καθαρές ζημίες ύψους €3,6 εκατ., έναντι €0,8 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, λόγω των δαπανών απομείωσης σχετικά με την επίδοση της παραγωγικής μας μονάδας στην Ινδονησία και του κόστους αναδιάρθρωσης μετά τη διακοπή λειτουργίας της παραγωγικής μας μονάδας στην Ελλάδα. Η σύγκριση με το προηγούμενο έτος επηρεάστηκε επίσης από τα καθαρά κέρδη που καταγραφήκαν από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο τελευταίο τρίμηνο του 2018.

Οι συγκρίσιμες προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν για το 2019 στα €19,5 εκατ., άνοδος 21,4% σε σχέση με πέρυσι. Αυτή η σημαντική βελτίωση οφείλεται στο υψηλότερο EBITDA, στις φορολογικές ελαφρύνσεις λόγω των επενδύσεων που έγιναν πέρυσι και στις χαμηλότερες κεφαλαιακές δαπάνες, τα οποία υπεραντιστάθμισαν τις αυξημένες απαιτήσεις για κεφάλαιο κίνησης. Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 21,3%, ανερχόμενο σε €123,3 εκατ., 25,3% των πωλήσεων. Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει τις εμπορικές απαιτήσεις λόγω των αυξημένων πωλήσεων στο τρίμηνο.

Ο συγκρίσιμος καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €224,5 εκατ. το 2019, έναντι €226,2 εκατ. πέρυσι. Ο συγκρίσιμος καθαρός δανεισμός μειώθηκε λόγω της δημιουργίας ελεύθερων καθαρών ταμειακών η οποία εν μέρει αντισταθμίστηκε από υψηλότερες πληρωμές τόκων.

SHARE