Ευρωπαϊκή Πίστη: Διανομή μερίσματος 0,13 ευρώ ενέκρινε η ΓΣ

Τη διανομή μερίσματος 0,13 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ευρωπαϊκής Πίστης, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Μαΐου 2019.

Κατά την διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης παρουσιάστηκαν στους μετόχους τα πεπραγμένα της χρήσης 2018, καθώς και οι στόχοι και οι προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου για το 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Γ.Α Ευρωπαϊκή Πίστη, τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για τη χρήση 2018 αποτυπώνονται ως εξής:

– Αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 3,8% στα € 202,4 εκατ.

– Αύξηση των μικτών ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 4,1% στα € 191,0 εκατ.

– Υψηλή κερδοφορία, με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται στα € 15,4 εκατ.

– Αύξηση της καθαρής θέσης κατά 0,5% στα € 115,9 εκατ.

– Αύξηση του Ενεργητικού κατά 2,9% στα € 429,4 εκατ.

– Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεών κατά 4,6% στα € 285,7 εκατ.

– Αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στα € 332,3 εκατ. ποσό υψηλότερο κατά € 8,4 εκατ. σε σχέση με την 31/12/2017.

Στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων εγκρίθηκαν επίσης, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018 σε απλή και ενοποιημένη βάση, η απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2018 και η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2019, η εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, η συνολική διαχείριση της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι σχετικές αμοιβές των μελών του Δ.Σ., η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και η προέγκριση των αμοιβών των μελών του, η Πολιτική Αποδοχών των μελών Δ.Σ., η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και η απόκτηση Ιδίων Μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

SHARE